Inne emisje

Obligacje – Seria K

Informacje

  • data wykupu obligacji przypadła na dzień 24 czerwca 2019 r.
  • obligacje na okaziciela
  • trzyletnie
  • oprocentowanie zmienne, oparte o 6M WIBOR plus marża 390 punktów
  • odsetki płacone półrocznie