Obligacje MCI Management Sp. z o.o.

MCI Management Sp. z o.o. jest spółką holdingową.
Podstawową działalnością Spółki są inwestycje w papiery wartościowe, głównie akcje MCI Capital ASI S.A. notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Dodatkowo Spółka posiada także nieruchomości biurowe i czerpie korzyści z wynajmu tych nieruchomości.

Szczegółowe informacje dotyczące spółki dla interesariuszy, dostępne są na
www.mcimanagement.pl