Ład korporacyjny

Raport dotyczący zakresu stosowania Dobrych Praktyk

Schemat podziału zadań i odpowiedzialności pomiędzy członków zarządu

Działając w wykonaniu Zasady I.Z.1.3. „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016” w brzmieniu przyjętym Uchwałą Nr 26/1413/2015 Rady Nadzorczej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie z dnia 13 października 2015 r. w sprawie uchwalenia „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016” Zarząd MCI Capital S.A. („Spółka”) informuje, iż szczegółowy schemat podziału zadań i odpowiedzialności Członków Zarządu Spółki stanowi załącznik numer 1 do Regulaminu Zarządu Spółki, uchwalonego przez Zarząd Spółki i zatwierdzonego przez Radę Nadzorczą Spółki dnia 25 maja 2016 roku, opublikowanego na stronie internetowej Spółki.

Reguła dotycząca zmieniania podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

Działając w wykonaniu Zasady I.Z.1.11. „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016” w brzmieniu przyjętym Uchwałą Nr 26/1413/2015 Rady Nadzorczej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie z dnia 13 października 2015 r. w sprawie uchwalenia „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016” Zarząd MCI Capital S.A. („Spółka“) informuje, iż w Spółce nie obowiązuje reguła zmieniania podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych. Stosowanie do §15 ust. 2 lit. h) Statutu Spółki, wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego Spółki należy do kompetencji Rady Nadzorczej Spółki. Rada Nadzorcza Spółki przy podejmowaniu decyzji o wyborze podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych Spółki kieruje się obowiązującymi przepisami oraz kwalifikacjami podmiotów spośród których dokonywany jest wybór. W ocenie Spółki, ze względu na charakter działalności prowadzonej przez Spółkę, wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych Spółki w oparciu o powyższe kryterium, pozwala na zachowanie bezstronności oraz rzetelności podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych Spółki.

Polityka Różnorodności

Działając w wykonaniu Zasady I.Z.1.15. „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016” w brzmieniu przyjętym Uchwałą Nr 26/1413/2015 Rady Nadzorczej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie z dnia 13 października 2015 r. w sprawie uchwalenia „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016” Zarząd MCI Capital S.A. („Spółka“) informuje, iż kluczowe decyzje kadrowe w odniesieniu do władz Spółki podejmuje Walne Zgromadzenie Spółki oraz Rada Nadzorcza Spółki. Spółka jako kryterium wyboru Członków poszczególnych organów oraz jej kluczowych menedżerów kieruje się kwalifikacjami osoby kandydującej do pełnienia określonych funkcji. W ocenie Spółki, ze względu na charakter działalności prowadzonej przez Spółkę, dobór władz Spółki oraz jej kluczowych menedżerów w oparciu o powyższe kryterium pozwala realizować strategię Spółki. Informacje dotyczące danych osób zasiadających w organach Spółki są publikowane w stosownych raportach bieżących informujących o wyborze organów oraz na stronie internetowej Spółki.