Inne emisje

Obligacje – Seria J

Informacje

  • data wykupu obligacji przypadła na dzień 11 grudnia 2018 r.
  • obligacje na okaziciela
  • trzyletnie
  • oprocentowanie zmienne, oparte o 6M WIBOR plus marża 390 punktów
  • odsetki płacone półrocznie

Materiały informacyjne

Komunikaty prasowe:

Komunikaty bieżące: