Połączenie MCI i PEM – informacje

RB 13/2022 Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki

Komisja Nadzoru Finasowego

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe.

Zarząd MCI Capital Alternatywna Spółka Inwestycyjna Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy Rondzie Ignacego Daszyńskiego 1 (00-843 Warszawa), wpisanej do prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000004542, REGON: 932038308, NIP: 8992296521, o opłaconym w całości kapitale zakładowym wynoszącym 51.432.385,00 złotych (dalej także jako: ,,Spółka”), działając na podstawie art. 399 § 1 i art. 402¹ Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 20 ust. 1 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki (dalej także jako: „Walne Zgromadzenie”) na dzień 27 czerwca 2022 r., na godz. 10:00, w Warszawie przy ul. Marszałkowskiej 142 piętro 5, w lokalu kancelarii prawnej Dubiński Jeleński Masiarz i Wspólnicy Spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie, z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 2. Powzięcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 3. Sporządzenie listy obecności.
 4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do powzięcia uchwał.
 5. Powzięcie uchwały w sprawie niepowoływania Komisji Mandatowo – Skrutacyjnej.
 6. Powzięcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 7. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i grupy kapitałowej MCI Capital ASI S.A. za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2021 roku.
 8. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2021 roku.
 9. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2021 roku.
 10. Powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i grupy kapitałowej MCI Capital ASI S.A. za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2021 roku.
 11. Powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2021 roku.
 12. Powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2021 roku.
 13. Powzięcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2021 roku oraz ustalenia dnia dywidendy i terminu jej wypłaty.
 14. Powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2021 roku.
 15. Powzięcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2021 roku.
 16. Powzięcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2021 roku.
 17. Powzięcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu oraz Członków Rady Nadzorczej MCI Capital ASI S.A. za lata 2019 i 2020.
 18. Powzięcie uchwały w sprawie oceny czy polityki wynagradzania członków Zarządu oraz członków Rady Nadzorczej obowiązujące w Spółce sprzyjają rozwojowi i bezpieczeństwu działania Spółki.
 19. Powzięcie uchwały w sprawie zmiany Polityki wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej.
 20. Powzięcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru akcjonariuszy Spółki oraz zmiany statutu Spółki.
 21. Powzięcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego statutu Spółki.
 22. Zakończenie obrad.

W załączeniu Zarząd Spółki przekazuje:

Tomasz Czechowicz – Prezes Zarządu

Ewa Ogryczak – Wiceprezes Zarządu

Data publikacji raportu: 01/06/2022 18:58