Kalendarium

05/11Skonsolidowany raport kwartalny (zawierający skrócony raport kwartalny), III kwartał 2014 r.
27/08Skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2014 r. (zawierający skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe za I półrocze 2014 r.)
13/05Skonsolidowany raport kwartalny (zawierający skrócony raport kwartalny), I kwartał 2014
28/04Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy