Kalendarium

14/11Skonsolidowany raport kwartalny (zawierający skrócony raport kwartalny), III kwartał 2012 r.
29/08Skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2012 r. (zawierający skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe za I półrocze 2012 r.)
15/05Skonsolidowany raport kwartalny (zawierający skrócony raport kwartalny), I kwartał 2012 r.
14/03Raport roczny jednostkowy za 2011 r. oraz raport roczny skonsolidowany za 2011 r.
29/02Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie