Kalendarium

12/11Skonsolidowany raport kwartalny (zawierający skrócony raport kwartalny), III kwartał 2013
29/08Skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2013 r. (zawierający skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe za I półrocze 2013 r.)
28/06Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy
15/05Skonsolidowany raport kwartalny (zawierający skrócony raport kwartalny), I kwartał 2013 r.
21/03Raport roczny jednostkowy za 2012 r. oraz raport roczny skonsolidowany za 2012 r.