Aktualności

WSPÓLNY KOMUNIKAT PRASOWY MCI Capital ASI S.A. i Private Equity Managers S.A.

30.10.2020 Pobierz PDF

WSPÓLNY KOMUNIKAT PRASOWY MCI Capital ASI S.A. i Private Equity Managers S.A.:

Rozpoczęto działania przygotowawcze zmierzające do dokonania połączenia MCI Capital ASI S.A. i Private Equity Managers S.A.

  • Private Equity Managers S.A. (PEM) została wyodrębniona ze struktur MCI Capital ASI S.A. (MCI) w 2014 roku, jako podmiot dominujący w Grupie dedykowanej zarządzaniu aktywami funduszy inwestycyjnych private equity.
  • W tym samym roku, PEM związał się z MCI Capital ASI S.A. umową trójstronną w ramach której PEM poprzez spółkę zależną – MCI Capital TFI S.A. podjął się zarządzania aktywami Grupy MCI. Dzięki tej umowie PEM uzyskał od MCI gwarancję minimalnych przychodów na okres 10 lat (Porozumienie trójstronne).
  • Głównymi celami strategicznymi Grupy PEM były: powiększanie aktywów pod zarządzaniem poprzez aktywny fundraising w kanałach private banking, budowa performance’u posiadanych aktywów, rozwój funduszy typu commitment fund, oraz fuzje i przejęcia. Te aktywności w średniej i długiej perspektywie miały umożliwić uniezależnienie się PEM’u od Grupy MCI.
  • Po 6 latach funkcjonowania Grupy PEM wyżej opisane główne cele strategiczne nie zostały zrealizowane w stopniu zgodnym z pierwotnymi założeniami. Certyfikaty Funduszy nie są oferowane w sieciach private banking, a jedynym istotnym inwestorem Funduszy zarządzanych przez PEM pozostało MCI. W związku z powyższym PEM i MCI wspólnie podjęły decyzję o rozpoczęciu prac zmierzających do połączenia spółek, polegającego na przejęciu PEM przez MCI.
  • W ramach działań związanych z połączeniem dla akcjonariuszy PEM przygotowana zostanie oferta  udziału w wezwaniu na sprzedaż akcji PEM (w celu umożliwienia obecnym akcjonariuszom PEM, którzy nie chcą zostać inwestorami MCI w wyniku połączenia spółek sprzedaż akcji PEM), lub konwersji akcji PEM na akcje MCI w ramach rozliczenia połączenia spółek.

– Ostatnie miesiące to czas bardzo intensywnej pracy, nie tylko nad portfelem inwestycyjnym, czego dowodem jest ponad 1 mld PLN przychodów z tytułu sprzedanych aktywów, ale także dyskusji nad strukturą organizacyjną i optymalnym przygotowaniem Grupy do dalszego sprawnego operowania w ramach zarządzania aktywami digital private equity – powiedział Tomasz Czechowicz, prezes zarządu MCI Capital ASI S.A. i Private Equity Managers S.A. – W rezultacie przeprowadzonych analiz i dokonania podsumowania ostatnich lat uznaliśmy, że funkcjonowanie Grupy PEM w jej dzisiejszym kształcie nie znajduje już ekonomicznego uzasadnienia – dodał Tomasz Czechowicz.

W roku 2014 Grupa MCI powierzyła rozpoczynającej swoje operacje Grupie PEM całość swoich aktywów w wysokości ok. 1,3 mld PLN do aktywnego zarządzania na okres 10 lat. Dzięki zawartemu Porozumieniu trójstronnemu PEM w oparciu o aktywa MCI miał zagwarantowany minimalny poziom wynagrodzenia za zarządzanie. Łączne wynagrodzenie zapłacone przez Grupę MCI w tym okresie, aż do chwili obecnej wyniosło prawie 300 mln PLN.

Celem PEM’u nie było jednak zarzadzanie jedynie aktywami MCI, tylko powiększanie aktywów w ramach zewnętrznego fundraisingu tak, żeby po czasie móc generować wyższe przychody, i stać się podmiotem niezależnym od głównego dawcy kapitału.

– To nie są łatwe decyzje, ale po długiej analizie – bo do tej decyzji dochodziliśmy z czasem – uznaliśmy, że dalsze funkcjonowanie Grupy w tym kształcie nie znajduje już ekonomicznego uzasadnienia. Z punktu widzenia Grupy PEM zanikły najważniejsze alternatywne dla zarządzania aktywmi Grupy MCI filary, na których mogliśmy budować jej wartość w przyszłości. Tak doszliśmy do decyzji o połączeniu – mówi Ewa Ogryczak, wiceprezes zarządu MCI Capital ASI S.A. i Private Equity Managers S.A.

W związku z planowanym połączeniem, Spółka pracuje nad dwiema alternatywnymi propozycjami dla Akcjonariuszy PEM:

  • Sprzedaż akcji PEM w wezwaniu: Akcjonariusze, którzy będą chcieli rozliczyć swoją inwestycję w PEM gotówkowo, będą mogli wziąć udział w wezwaniu na sprzedaż akcji PEM, które będzie realizowane przez podmioty z Grupy MCI w listopadzie 2020 r.
  • Zamiana na akcje MCI Capital ASI: Akcjonariusze, którzy będą chcieli pozostać zaangażowani w połączone podmioty, będą mieć możliwość zamiany akcji PEM na akcje MCI i dzięki temu dalszą ekspozycję na rozwój organizacji skupionej na digital private equity w przyszłości.

 – Cena, którą chcemy zaproponować w wezwaniu, będzie uwzględniała premię w stosunku do średniej ceny rynkowej z ostatnich miesięcy i w naszej ocenie odpowiada wartości godziwej Spółki w jej dzisiejszym kształcie. Potwierdziliśmy to również wewnętrzną wyceną Spółki, która jest obecnie weryfikowana przez niezależnego audytora. Dodatkowo jest to cena wynikająca z naszych rozmów z akcjonariuszami PEM, którzy wstępnie deklarują gotowość odsprzedaży akcji. Z kolei umożliwienie zamiany akcji obecnych akcjonariuszy PEM na walory MCI, daje szansę partycypacji w wynikach stabilnego podmiotu o ugruntowanej 20 letniej działalności z bezpośrednią (99,3%) ekspozycją na wyniki głównego Funduszu Grupy – MCI.EuroVentures (na którym opiera się przyszła strategia rozwoju Grupy i który w ostatnich latach przynosił ponadstandardowe zwroty) i który w ostatnim czasie zadeklarował oficjalnie wypłatę dywidendy. Staraliśmy się stworzyć optymalne opcje rozwiązania tej sytuacji, które są w stanie zadowolić różnych akcjonariuszy – mówi Tomasz Czechowicz.

30.10.2020 Pobierz PDF