Aktualności

Spółki Private Equity Managers S.A. (PEM) oraz MCI Capital ASI S.A. (MCI) kontynuują proces połączenia. Jednocześnie, w ramach trwającego wezwania na akcje PEM, które jest dla obecnych akcjonariuszy PEM jednym z możliwych sposobów wyjścia z inwestycji w PEM przed połączeniem, podniesiono cenę za akcje PEM o ponad 17%, do poziomu 17,65 PLN za jedną akcję.

18.01.2021 Pobierz PDF

  • Podmioty organizujące wezwanie zdecydowały się podnieść cenę za akcje PEM do poziomu 17,65 PLN w związku z rozmowami z akcjonariuszami PEM i MCI, oraz w ślad za opublikowanymi w dniu 13 stycznia 2021 r. szacunkowymi wynikami Grupy PEM. Nowa cena akcji PEM koresponduje z wyliczoną na bazie tych szacunków wartością księgową 1 akcji PEM na dzień 31 grudnia 2020 r., i uwzględnia tym samym wycenę ATM i Answear.com z ostatnich transakcji.
  • Biorąc pod uwagę podniesienie ceny akcji PEM płaconej w wezwaniu, zarządy obu Spółek zdecydowały o zmianie parytetu wymiany i ustaleniu go na poziomie 1:1 zamiast 91:100.
  • Proces połączenia MCI i PEM rozstał rozpoczęty 30 października ubiegłego roku. Jego zakończenie może nastąpić na przełomie pierwszego i drugiego kwartału bieżącego roku.

Plan połączenia – najbliższe etapy

Wszyscy obecni akcjonariusze PEM, w związku z realizowanym planem połączeniem Spółek, mogą skorzystać z możliwości sprzedaży akcji PEM w wezwaniu lub poczekać na wymianę akcji PEM na akcje MCI korzystając z ustalonego parytetu wymiany na poziomie 1:1, co oznacza, że za jedną akcję PEM zostanie przydzielona 1 akcja MCI.

Plan połączenia jest dokumentem badanym przez niezależnego biegłego rewidenta. Połączenie spółek zostanie zrealizowane wyłącznie w przypadku, w którym Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy PEM i MCI podejmą uchwały akceptujące połączenie. Dokładny termin WZA nie został jeszcze określony.

Akcjonariusze PEM nie muszą podejmować żadnych czynności w celu wymiany swoich akcji PEM na akcje MCI – uczestnictwo w walnym zgromadzeniu głosującym w przedmiocie połączenia spółek (planowo między Q1 a Q2 2021) nie jest obligatoryjne.

W celu złożenia zapisów na sprzedaż akcji PEM w wezwaniu akcjonariusze powinni wypełnić formularze oraz dostarczyć je do Noble Securities S.A. Szczegółowa procedura składania zapisów została opisana w treści wezwania.

Szacunki wyników PEM

W ramach opublikowanych przez spółkę szacunkowych wyników za rok 2020, przychody z tytułu zarządzania wzrosły o 4,1 mln PLN (do 54,2 mln PLN) względem roku 2019, głównie ze względu na wyższą opłatę zmienną wygenerowaną w MCI.EuroVentures. Jednocześnie, wzrost ten został skompensowany spadkiem opłaty stałej w  MCI.TechVentures, spowodowanym zmianą statutową i brakiem pobierania stałej opłaty za zarządzanie za te kwartały, w których stopa zwrotu tego subfunduszu była ujemna.

Spółka szacuje zysk netto w 2020 r. na poziomie 11,2 mln PLN, to jest o prawie 14% wyższy niż w roku poprzednim. Szacunkowy wynik uwzględnia wycenę spółki Answear.com z IPO (25 PLN za akcję) oraz wycenę spółki ATM wynikającą z transakcji sprzedaży przeprowadzonej w grudniu 2020 roku.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom akcjonariuszy PEM, wartość księgowa Spółki na poziomie 17,65 PLN, ustalona w oparciu o opublikowane szacunki wyników PEM za rok 2020 i uwzględniająca pozytywne efekty działalności PEM z ostatnich miesięcy, stała się podstawą ustalenia przez podmioty ogłaszające wezwanie nowej ceny akcji PEM w tym wezwaniu.

18.01.2021 Pobierz PDF