Digital DNA
Private Equity

Aktualności

Rekomendacja „KUPUJ” MCI Management SA od DnB NORD

29.07.2010 Pobierz PDF

DnB NORD opublikował raport analityczny nt. MCI Management SA. W raporcie akcje MCI zostały wycenione na 9,77 PLN.

Formułując ocenę ostateczną wartości akcji MCI DnB NORD skorzystał ze średniej ważonej czterech wycen uzyskanych: 1. metodą porównawczą (30%), 2. modelem Wilcoxa-Gamblera powiększonym o wartość DCF firmy zarządzającej MCI Management S.A. (10%), 3. metodą skorygowanych aktywów netto powiększoną o wartość DCF firmy zarządzającej MCI Management SA oraz 4. metodą DCF portfela Grupy MCI powiększoną o wartość DCF firmy zarządzającej MCI Management SA.

W raporcie czytamy m.in.: „MCI Management SA jest spółką, której notowania są bardzo silnie związane z koniunkturą giełdową. W okresie prosperity zannualizowana stopa zwrotu z akcji MCI znacząco przekracza stopę zwrotu z szerokiego indeksu WIG. Z kolei w fazie złej koniunktury giełdowy kurs MCI istotnie traci na wartości. […] W najbliższych latach kluczowe dla segmentu PE/VC będzie ożywienie w gospodarce. Począwszy od 2010 roku gospodarka polska powinna przyspieszyć. Według szacunków OECD wzrost gospodarczy Polski przyspieszy z 1,8% w ub. r. do 3,1% w 2010 r. i do 3,9% w 2011 r., co będzie zasługą głównie inwestycji infrastrukturalnych, związanych ze środkami z Unii Europejskiej i turniejem Euro 2012. […] W najbliższym czasie istotna dla wyników Grupy MCI w II kwartale 2010 r. będzie:
• zmiana wartości certyfikatów funduszy inwestycyjnych posiadanych przez Grupę MCI, • wyniki operacyjne osiągane przez kluczowe spółki portfelowe tych funduszy, • wielkość osiąganych przychodów z zarządzania funduszami, • wartość akcji/(praw do akcji) ABC Data S.A. […] W 2010 roku Grupa MCI prowadzić będzie działalność inwestycyjną w ramach wszystkich funduszy. […] Dodatkowo inne plany zakładają powstanie nowych funduszy (media cyfrowe, czyste technologie, nieruchomości). Do końca 2010 roku grupa kapitałowa MCI planuje uruchomienie jeszcze jednego nowego funduszu. Ostatnio Spółka poinformowała o utworzeniu nowego funduszu Internet Ventures.”

„Raport DnB NORD jest dla nas potwierdzeniem, że obrana przez nas polityka zarządzania i inwestowania jest korzystna zarówno dla MCI, jak i dla naszych Akcjonariuszy i Inwestorów. Ta wycena cieszy nas, ale też zobowiązuje do dalszej pracy – będzie dla nas wszystkich znakomitą motywacją do zwiększenia wysiłków w celu dalszego umacniania pozycji MCI w kraju i za granicą.” – powiedziała Beata Stelmach, wiceprezes zarządu MCI Management SA.

Pełny raport jest dostępny w Internecie, na stronach: DnB NORD (http://www.bmdnbnord.pl/ogieldzie/analizy-rekomendacje/rekomendacje/index.asp) i MCI Management SA (http://www.mci.pl/raporty_analityczne.php).

29.07.2010 Pobierz PDF