RB nr 24/2010 (24.06.2010)

Komisja Nadzoru Finasowego
Temat: Emisja obligacji zwykłych serii E
Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2) Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe.

Zarząd MCI Management S.A. (MCI) informuje, że za zgodą Rady Nadzorczej MCI wyrażoną uchwałą nr 05/01/06/2010 z dnia 8 czerwca 2010 r., na podstawie uchwały Zarządu MCI nr 01/02/VI/2010 z dnia 16 czerwca 2010 r. oraz uchwały Zarządu MCI nr 01/04/VI/2010 z dnia 23 czerwca 2010 r., Spółka wyemituje 50.000 sztuk obligacji zwykłych na okaziciela, o łącznej wartości nominalnej 50.000.000 zł, emitowanych w formie zdematerializowanej. Dniem emisji obligacji będzie 1 lipca 2010 r.

Szczegółowe informacje dotyczące powyższej emisji przedstawione zostały w Nocie informacyjnej, stanowiącej załącznik do niniejszego raportu.

Podstawa prawna:
§ 5 ust. 1 pkt 11 RMF w sprawie informacji bieżących i okresowych

Roman Cisek – Członek Zarządu

Marek Wencki – Prokurent

Data publikacji raportu: 24/06/2010 12:31