RB 50/2014 (18.10.2014)

Komisja Nadzoru Finasowego

Temat: Emisja obligacji zwykłych na okaziciela serii I 1 zabezpieczonych

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd MCI Management S.A. („Spółka”) informuje, iż Spółka wyemitowała w dniu 17 października 2014 roku obligacje zwykłe na okaziciela serii I 1 zabezpieczone w kwocie 31.000.000 PLN.

Szczegółowe informacje dotyczące przeprowadzonej emisji obligacji serii I 1 stanowią zalacznik do niniejszego raportu.

Łączna wartość wyemitowanych przez Emitenta obligacji przekracza 10 % kapitałów własnych Spółki.

Tomasz Czechowicz – Wiceprezes Zarządu

Ewa Ogryczak – Członek Zarządu

Data publikacji raportu: 18/10/2014 15:36