RB 1/2023 Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki

Komisja Nadzoru Finasowego

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe.

Zarząd MCI Capital Alternatywna Spółka Inwestycyjna Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy Rondzie Ignacego Daszyńskiego 1 (00-843 Warszawa), wpisanej do prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000004542, REGON: 932038308, NIP: 8992296521, o opłaconym w całości kapitale zakładowym wynoszącym 52.461.033,00 złotych (dalej także jako: ,,Spółka”), działając na podstawie art. 399 § 1 i art. 402¹ Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 20 ust. 1 Statutu Spółki, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki (dalej także jako: „Walne Zgromadzenie”) na dzień 7 lutego 2023 r., na godz. 10:00, w Warszawie przy ul. Marszałkowskiej 142 piętro 5, w lokalu kancelarii prawnej Dubiński Jeleński Masiarz i Wspólnicy Spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie, z następującym porządkiem obrad:

  1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
  2. Powzięcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
  3. Sporządzenie listy obecności.
  4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do powzięcia uchwał.
  5. Powzięcie uchwały w sprawie powołania Komisji Mandatowo – Skrutacyjnej.
  6. Powzięcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
  7. Powzięcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu oraz Członków Rady Nadzorczej MCI Capital ASI S.A. za 2021 rok.
  8. Zakończenie obrad.

W załączeniu Zarząd Spółki przekazuje:

Tomasz Czechowicz – Prezes Zarządu

Ewa Ogryczak – Wiceprezes Zarządu

Data publikacji raportu: 10/01/2023 18:22