Aktualności

MCI Management SA publikuje wyniki za 2011 r.

14.03.2012 Pobierz PDF

W 2011 roku MCI osiągnął dodatni wynik finansowy mimo niestabilnej sytuacji na rynkach finansowych. Skonsolidowany roczny zysk netto wyniósł 18,7 mln zł. Wartość skonsolidowanych aktywów wzrosła do 640,6 mln zł a aktywa netto wyniosły 526 mln zł. Średnia roczna stopa zwrotu netto (IRR) z całego portfela zarządzanego przez MCI, od początku działalności, wyniosła 19,96%. Spółka opublikowała wyniki 14 marca 2012 r.

SYTUACJA FINANSOWA

„Pomimo kryzysu na rynkach finansowych w 2011 roku zrealizowaliśmy skonsolidowany zysk netto w wysokości blisko
19 mln zł. Panująca hossa na rynkach nowych technologii i internetu oraz wysokie wyceny transakcyjne osiągane przez spółki z tej branży sprzyjają nam. Warto przypomnieć, że w portfelu MCI znajdują się lider e-commerce w CEE (Mall.cz) oraz lider rynku e-travel w CEE (Invia.cz). Pomimo spadku kursu akcji ABC Daty SA na GPW z 4 zł w 2010 roku na 2,35 zł na koniec roku 2011, i odnotowanej przez Grupę MCI straty na tym aktywie rzędu 114 mln zł z uwagi na przeszacowanie, nasze spółki z branży nowych technologii radziły sobie doskonale przynosząc nam znaczne przychody i kompensując tę stratę.
Zmienne nastroje rynkowe wobec ABC Daty wpływające negatywnie na jej kurs nie mają potwierdzenia w jej wynikach.
Po raz kolejny spółka pokazała bardzo dobre wyniki operacyjne, znacznie powyżej oczekiwań i prognoz. Zysk operacyjny i zysk netto na poziomie ok. 70 mln złotych potwierdza jej znakomitą sytuację finansową.” – powiedział Tomasz Czechowicz, prezes zarządu MCI Management SA.
Całkowita średnia stopa zwrotu netto z inwestycji zrealizowanych przez MCI, w okresie od początku funkcjonowania grupy do końca 2011 r., liczona, jako suma pełnych i częściowych wyjść oraz wartości rezydualnej inwestycji, wyniosła 19,96% rocznie, co umacnia i potwierdza pozycję MCI w grupie najlepszych funduszy private equity w Europie.
„Rok 2011 uważam za udany Sytuacja rynkowa i – będący jej pochodną – spadek indeksów i wycen na giełdach nie nastrajały optymistycznie. Jednakże sądzę, że pokazaliśmy, iż MCI potrafi elastycznie reagować na zmiany koniunktury i dzięki zdywersyfikowanemu portfelowi aktywów pokazuje stabilne wyniki.” – dodał Tomasz Czechowicz.
Wartość aktywów pod zarządzaniem (AUM) Grupy na koniec 2011 r. wyniosła 788,5 mln zł (wliczając pełny commitment inwestycyjny funduszy zarządzanych) a aktywa netto spółki wyniosły 526 mln zł, rosnąc o ponad 6% wobec 2010 r.
Aktywa netto na jedną akcję – istotny wskaźnik dla jakości portfela spółek private equity – wynosił na koniec 2011 r. 8,4 zł, czyli prawie dwukrotnie więcej niż kurs giełdowy akcji w chwili obecnej. Pokazuje to wyraźnie niedoszacowanie akcji MCI w chwili obecnej. Poniższy wykres obrazuje kształtowanie się wskaźnika wartości aktywów netto na jedną akcję do średniego kursu giełdowego w danym roku. Zauważalna jest zmiana tendencji po kryzysie 2008 roku i obawa inwestorów przed inwestycjami w private equity. Inwestycja w akcje MCI są obecnie wyjątkowo opłacalna dlatego też Grupa prowadziła skup akcji własnych skupując ok. 3% akcji w obrocie w 2011 r.

NOWE INWESTYCJE

Fundusze MCI zainwestowały w sześć spółek. Trzech inwestycji dokonał Helix Ventures Partners, podpisując umowy
z: Serwisem Prawa (portal dostarczający informacji i porad z zakresu prawa), AVP (program współwłasności samolotów) oraz Frisco.pl (delikatesy internetowe; inwestycja wspólna z MCI.TechVentures). Pozostałych inwestycji dokonały: Intenet Ventures (Kompan.pl – jeden z największych dystrybutorów reklam w wyszukiwarkach i kontekstowych w Polsce), MCI.BioVentures (Continuum Care – opieka nad osobami starszymi) oraz MCI.TechVentures (Morele.net – drugi co do wielkości polski sklep internetowy oferujący sprzęt IT). MCI.TechVentures przeprowadził również dwie kolejne rundy finansowania spółek: Invia (MCI.TechVentures zwiększył swoje zaangażowanie w spółce do 87,44% poprzez zakup łącznie 421.998 akcji spółki) i Mall.cz (doinwestowanie). Łączna kwota inwestycji wyniosła w 2011 r. ponad 81 mln zł.

NAJWAŻNIEJSZE SKŁADNIKI PORTFELA GRUPY MCI

1. ABC Data SA – wysoka dynamika wzrostu wyników ABC Daty (EBITDA: +25%, przychody: +19%, zysk netto: +80%; w stosunku do 2010 r.); uruchomienie marki własnej – Colorovo – i wprowadzenie jej na Litwę, do Czech, na Słowację i do Rumunii; rozpoczęcie działalności operacyjnej na Łotwie i w Estonii; po raz czwarty z rzędu ABC Data otrzymała nagrodę EMEA Channel Academy 2012 dla najlepszego dystrybutora IT (spółka jest laureatem tej nagrody nieprzerwanie od 2009 r.); uruchomienie pierwszej w regionie CEE platformy do sprzedaży usług i produktów stworzonych w oparciu o model cloud firmy Microsoft; ABC Data wyłącznym dystrybutorem produktów konsumenckich Huawei w Polsce.
2. Mall.cz – lider e-commerce w CEE, obecny na pięciu rynkach regionu i wykorzystujący wysoki potencjał rozwoju rynku e-commerce w CEE; 1,4 mln zarejestrowanych klientów (+40% wzrost r/r) i 400 tys. odwiedzin dziennie; w 2010 r. osiągnął 110 mln EUR przychodów; prognoza na 2011 r. to 171 mln EUR; spółka realizuje strategię konsolidacji rynku e-commerce CEE; w obecnej sytuacji rynkowej spółki tego typu są poszukiwanymi celami inwestycyjnymi dla inwestorów strategicznych i finansowych, osiągając wartość rynkową w przedziale 1-2 razy wartość przychodów.
3. Invia.cz – lider e-travel w CEE; we wrześniu 2011 r. Invia.cz nabyła pakiet akcji Travelplanet, stanowiący 44,44% kapitału zakładowego tej spółki od subfunduszu MCI.TechVentures 1.0; była to realizacja kolejnego etapu strategii konsolidacji sektora e-travel w CEE oraz budowy regionalnego lidera; spółka – z udziałem rynkowym wynoszącym ponad 50% – posiada dominująca pozycję na rynkach Czech i Słowacji pod względem wartości sprzedawanych przez Internet wyjazdów turystycznych; strategia spółki zakłada dalszy wzrost organiczny, wejścia na inne rynki oraz kolejne akwizycje w regionie Europy Środkowo-Wschodniej.
4. Geewa – wiodący producent, wydawca i dystrybutor gier typu casual w Europie Środkowo-Wschodniej; z gier Geewy korzysta ponad 13 mln użytkowników miesięcznie (Monthly Active Users; Google Analytics, styczeń 2012); grą, która odniosła największy sukces, jest Pool Live Tour (tylko na Facebooku ponad 4,5 mln użytkowników miesięcznie i ponad
1 mln użytkowników dziennie Facebook; statystyki Facebooka, styczeń 2012); w III kwartale 2011 r. spółka uruchomiła kolejną grę – Pirates Poker; wg raportu DFC Intelligence (maj 2011), rynek gier online osiągnie wartość 29 mld USD do roku 2016 (wobec 16 mld USD w 2010 r.).

TRANSAKCJE WYJŚCIA

W minionym roku MCI zrealizowało transakcje wyjścia o wartości 85,4 mln zł. Był to rekordowy pod tym względem rok dla spółki. MCI dokonało wyjść z ośmiu inwestycji, w tym czterech wyjść całkowitych, z inwestycji w: One-2-One, Grupę Lew, TravelPlanet i MedCasco.

DOSKONAŁE WYNIKI MCI.TECHVENTURES I MCI.BIOVENTURES

Dwa spośród należących do Grupy MCI funduszy, MCI.TechVentures i MCI.BioVentures, zanotowały w zeszłym roku bardzo dobre wyniki, osiągając roczne stopy zwrotu za rok 2011 na poziomie – odpowiednio – 28,09% i 28,20%.
„Strategie inwestycyjne funduszy Grupy MCI opierają się na selektywnym podejściu do sektorów w których działają spółki, ich etapów rozwoju oraz zakładają aktywną współprace z zespołami zarządzającymi. Trafność tego podejścia potwierdzona jest przez osiągane wyniki. W przypadku funduszu MCI.TechVentures strategia inwestycyjna zakłada koncentrację na spółkach w fazie wzrostu działających w segmentach rynku o wysokiej stopie wzrostu oraz tych segmentach, w których liderzy osiągają efekty skali oraz budują potencjał konsolidacji rynku.” – powiedział Sylwester Janik, zarządzający MCI.TechVentures, członek zarządu i partner MCI Management SA.
„Spółki branży medycznej i biotechnologicznej, w które zainwestował MCI.BioVentures, doskonale radziły sobie w zeszłym roku, sumarycznie osiągnęły one wzrost przychodów o 25% w stosunku do 2010 r. W maju 2011r. Genomed SA – spółka z portfela funduszu – zadebiutowała na NewConnect, a w grudniu 2011 r. dokonaliśmy pierwszego całkowitego wyjścia z inwestycji, sprzedając MedCasco do inwestora strategicznego i osiągając atrakcyjną stopę zwrotu z inwestycji. Realizując te działania rozpoczęliśmy fazę dezinwestycji, co – umożliwiając realizację zysków – jest korzystne dla inwestorów. Powyższe działania przełożyły się na wzrost wartości certyfikatów inwestycyjnych MCI.BioVentrures FIZ o 28,20% co stanowi jeden z najlepszych wyników funduszy inwestycyjnych w 2011 r. Perspektywy branży na ten rok wyglądają równie interesująco, zamierzamy zatem kontynuować budowanie doskonałego wyniku.” – mówi Grzegorz Gromada, zarządzający MCI.BioVentures, venture partner MCI Management SA.

ZMIANY W STRUKTURZE ORGANIZACYJNEJ I W ZESPOLE

W grudniu 2010 r. rozpoczęto prace nad zmianami w strukturze i oddzieleniem działalności zarządzania funduszami od działalności inwestycyjnej MCI Management SA. W wielu raportach analitycznych wskazywano, że w wycenie giełdowej akcji MCI nie zostało uwzględnione dziesięcioletnie know-how MCI jako firmy zarządzającej. Wyniki z zarządzania, jakie osiąga MCI wyróżniają spółkę na tle Polski i Europy, jednak inwestorzy giełdowi patrzą na nią wyłącznie przez pryzmat majątku rozlokowanego w poszczególnych funduszach. Dlatego też MCI wydzieliła zarządzanie aktywami do oddzielnej spółki MCI Partners SA a w 2012 roku planowane jest IPO MCI Partners na New Connect.
Rok 2011 był też rokiem wzmacniania potencjału zespołów zarządzających i całego MCI. Do partnerów i osób zarządzających dołączył Michał Chyczewski – były wiceminister skarbu i dyrektor banku BGK SA.

PLANY I PRIORYTETY NA 2012 R.

1. Venture Capital: – 2-3 nowe transakcje (MCI.TechVentures); budowa czempionów regionalnych, europejskich i globalnych; regiony: CEE, DACH, Rosja, Turcja; branże: e-commerce, mobile internet, social internet, digital entertaiment, cloud computing.
2. Buy-out i ekspansja – 1-2 nowe transakcje (MCI.EuroVentures); succession cases, spinoffy, expansion capital, restrukturyzacja; kraje: Polska, czechy; branże: consumer internet, consumer/SME.
3. Technology early stage, life science, Fund of Funds, mezzanine – 3-5 nowych transakcji (HVP, Internet Ventures, BioVentures).
4. Wyjścia – big ticket exit: powyżej 100 mln zł.
5. Upublicznienie MCI Partners SA.
6. Nowe inwestycje: MCI chce przeznaczyć na nowe inwestycje 300-500 mln zł w latach 2012-2013 (obecnie dostępne środki to: 200 mln zł [płynność bieżąca i KFK] oraz zaplanowane wyjścia i fundrasing na 2012 r.: 200 mln zł).

14.03.2012 Pobierz PDF