Aktualności

MCI Management po III kwartale 2015 r.: 106 mln zł zysku netto

05.11.2015 Pobierz PDF

  • Aktywa netto (NAV) na akcję wyniosły 18,15 zł względem 16,07 zł przed rokiem (wzrost o 13% r/r). Plan roczny zakłada NAV/akcję na poziomie 19,75 zł na 31.12.2015
  • 106 mln zł zysku netto i 118 mln zł zysku z inwestycji zrealizowanego w ciągu 9 miesięcy 2015 r.
  • Kapitały własne w wysokości 1 mld 139 mln zł
  • Wartość certyfikatów inwestycyjnych funduszy posiadanych przez MCI wyniosła na 30.09.2015 r. 1.490 mln zł względem 1.321 mln zł rok wcześniej (wzrost o 12,8% r/r)

W ciągu 9 miesięcy 2015 r. MCI Management S.A. wypracowała 118 mln zł zysku z inwestycji i 106 mln zł zysku netto. Wskaźnik aktywów netto na akcję, najlepiej obrazujący kondycję funduszy typu private equity, wyniósł na koniec września 2015 r. 18,15 zł, czyli o 13% więcej niż przed rokiem. Prognoza spółki zakłada jego wzrost do poziomu 19,75 zł na koniec br.

Wartość certyfikatów inwestycyjnych funduszy, których właścicielem jest MCI Management, wyniosła na koniec III kwartału 2015 r. 1.490 mln zł, czyli o 12,8% więcej w stosunku do stanu na koniec III kwartału 2014 r., kiedy wynosiła ona 1.321 mln zł. Największy udział w wyniku za 9 miesięcy br. miał wzrost wartości certyfikatów inwestycyjnych funduszy MCI.TechVentures (o 56,4 mln zł) i MCI.EuroVentures (o 33,2 mln zł) oraz wzrost wartości certyfikatów inwestycyjnych funduszu MCI.CreditVentures 2.0 (o 7,2 mln zł).

Od początku br. do momentu publikacji sprawozdania za III kwartał, fundusze inwestycyjne, których certyfikaty posiada MCI, zrealizowały 6 wyjść z inwestycji na łączną kwotę 486 mln zł, trzy z nich (Private Equity Managers, windeln.de i Wirtualna Polska) w drodze IPO. Ponad 4,1 mln zł MCI uzyskało z tytułu dywidendy wypłaconej przez Private Equity Managers.

Duże znaczenie dla wyników spółki za 9 miesięcy br. miał trzeci kwartał. Niepewność na europejskich giełdach, w tym polskiej GPW, wpłynęła na wycenę aktywów publicznych funduszy MCI. Spadki kursów akcji, w stosunku do stanu na zakończenie I półrocza, takich spółek jak turecki Indeks, ABC Data, windeln.de oraz Private Equity Managers sprawiły, że w samym trzecim kwartale zysk z inwestycji wyniósł 5,5 mln zł na 118 mln zł wypracowanych od początku roku.

– Zawirowania na europejskich giełdach nie sprzyjały budowaniu wartości dla spółek publicznych z naszego portfela. Pozytywnie na tym tle wyróżniła się Wirtualna Polska, która tylko w trzecim kwartale zyskała na wartości 17% – powiedział Tomasz Czechowicz, Prezes Zarządu MCI Management S.A. – Jednak najistotniejszy z naszego punktu widzenia jest potencjał dalszego wzrostu tych spółek oraz nowych inwestycji, które dołączyły do portfeli naszych funduszy w czasie ostatnich miesięcy – dodał.

Ostatnie większe inwestycje z udziałem funduszu MCI.TechVentures w spółki Auctionata – niemiecki internetowy dom aukcyjny, Gett – światowego lidera rynku usług transportowych na żądanie czy specjalizującą się w międzynarodowych transferach pieniężnych spółkę Azimo budują dobrą bazę do przyszłych wzrostów. W aktywach funduszy spółki te na koniec III kwartału 2015 r. wycenione są w cenie nabycia.

Plany na 2016 r.

Zarząd MCI oczekuje utrzymania dynamiki rozwoju portfela inwestycyjnego w funduszu MCI. TechVentures obserwowanej w tym roku. Oczekiwana stopa zwrotu IRR netto dla tego funduszu ma wynieść na koniec 2016 r. 15-20%. Z kolei fundusz buyoutowy MCI.EuroVentures powinien w tym czasie wypracować IRR netto w przedziale 10-15%.

Z uwagi na utrzymujące się dyskonto wyceny giełdowej do wartości księgowej, zarząd MCI zainicjował proces umorzenia 952,8 tys. akcji własnych MCI. Zamierza również przeprowadzić kolejny skup akcji własnych celem umorzenia do 5% kapitału zakładowego – uchwała w tej sprawie będzie głosowana przez akcjonariuszy na NWZA 17 listopada br. Zarząd MCI oczekuje, że realizacja wyłącznie tych działań przełoży się na wzrost NAV na akcję do poziomu 19,40 zł (przy braku wpływu innych pozytywnych czynników).

05.11.2015 Pobierz PDF