Aktualności

Grupa MCI opublikowała wyniki za I półrocze 2011 r.

31.08.2011 Pobierz PDF

Po pierwszym półroczu 2011 r. MCI Management SA uzyskała jednostkowy zysk netto wyższy o 98% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego, a skonsolidowany zysk netto wzrósł o blisko 94% w porównaniu z I półroczem 2010 r. Raport finansowy za I półrocze 2011 r. został opublikowany 31 sierpnia 2011 r.

SYTUACJA FINANSOWA
Skonsolidowany zysk netto, który Grupa MCI osiągnęła w I półroczu roku 2011 wyniósł 41,2 mln zł. Wartość skonsolidowanych aktywów pod zarządzaniem wzrosła do 691,1 mln zł, zaś skonsolidowanych aktywów netto do 557 mln zł. W okresie od 01/01/99 do 30/06/11 MCI osiągnął stopę zwrotu netto (net IRR) na poziomie 23,5% (średnia stopa zwrotu netto z całego portfela MCI w okresie 01/01/99 – 30/06/11 – suma pełnych i częściowych wyjść oraz wyceny księgowej portfela na dzień 31/03/11).

„Mamy za sobą udane półrocze. Odnotowaliśmy jednostkowy zysk netto wyższy o blisko 100% w stosunku do wyników po pierwszym półroczu ubiegłego roku. Wzrosły również nasze aktywa pod zarządzaniem – z 777 mln zł w pierwszym kwartale tego roku do 823 mln zł na koniec H1.” – powiedział Tomasz Czechowicz, prezes zarządu MCI Management SA.

Wartość certyfikatów MCI.TechVentures wzrosła w stosunku do końca 2010 r. o 24%. Wyraźny przyrost wartości został odnotowany w inwestycji w iMall, liderze rynku e-commerce w Czechach i Europie Środkowej. Wartość certyfikatów MCI.BioVentures wzrosła w stosunku do końca roku 2010 o 37%, głównie dzięki zrealizowanemu z sukcesem IPO Genomed SA na New Connect. Natomiast w dywizji MCI.EuroVentures odnotowany został spadek wartości certyfikatów spowodowany spadkiem wyceny giełdowej ABC Daty. Jednakże został on częściowo zrównoważony rozpoznaniem przychodu z tytułu odszkodowania ws. JTT przyznanego prawomocnym wyrokiem sądu i które otrzymał w maju 2011 r.

INWESTYCJE
Helix Ventures Partners podpisał kolejną umowę inwestycyjną ze spółką AVP, inwestując 3,5 mln zł w pierwszy i jedyny w Polsce program współwłasności samolotów o nazwie Sky Share. Wsparcie funduszu wykorzystane zostanie przede wszystkim na stworzenie ośrodka szkoleniowego dla pilotów o zasięgu europejskim w oparciu o zaawansowany technologicznie symulator lotów.
Natomiast fundusz Internet Ventures dokonał swojej pierwszej inwestycji, o wysokości 6 mln zł, w spółkę Kompan.pl, jednego z największych dystrybutorów reklam w wyszukiwarkach i kontekstowych w Polsce. Zainwestowane pieniądze wesprą dalszy dynamiczny wzrost liczby klientów dzięki rozbudowie biur regionalnych oraz stworzeniu działu sprzedaży korporacyjnej. Dodatkowo, spółka zamierza rozwijać sprzedaż zaawansowanych usług marketingu interaktywnego.
Dodatkowo, w czerwcu br., MCI zwiększył zaangażowanie w Invii – czeskim liderze rynku e-travel – do 73%, dokupując 22% udziałów za kwotę 13,6 mln zł.

NAJWAŻNIEJSZE WYDARZENIA W SPÓŁKACH PORTFELOWYCH
– ABC Data: wprowadzenie marki własnej „Colorovo” (materiały eksploatacyjne) w Polsce, Czechach, na Litwie i Słowacji; podpisanie umowy z Huawei Polska na dystrybucję urządzeń produkowanych przez światowego lidera i dostawcę rozwiązań nowej generacji dla telekomów – Huawei Technologies; trzeci rok z rzędu Spółka została wyróżniona nagrodą EMEA Channel Academy przyznawaną najlepszemu dystrybutorowi IT w Europie Środkowo-Wschodniej; realizowanie integracji operacyjnej ze Scoop Computer Rumunia (akwizycja grudzień 2010); wyniki po Q1 2011: 14,70 mln zł zysku netto (wzrost o 191,7% r/r), zysk operacyjny na poziomie grupy wyniósł 12,97 mln zł wobec 8,93 mln zł zysku rok wcześniej; prognoza wyników finansowych na 2011 r. (25/01/11): przychody ze sprzedaży – 3,4 mld zł; zysk na działalności operacyjnej powiększony o amortyzację – 72 mln zł; zysk netto – 46 mln zł;
– Invia.cz – po pierwszym półroczu 2011 spółka odnotowała przychody w wysokości 3,3 mln EUR, co stanowi wzrost o 25% r/r i EBITDA w wysokości 0,2 mln EUR (wzrost o 220% r/r);
– Mall.cz: lider rynku e-commerce w CEE; spółka pokazuje wysoką dynamikę przyrostu przychodów, realizując bardzo ambitne prognozy wyników finansowych; wartość spółki przekracza 100 mln EUR (w oparciu o wycenę porównywalnych spółek z rynku publicznego); oczekiwane utrzymanie dynamiki wzrostu w latach 2011/2012, poprzez rozwój organiczny oraz planowane fuzje i przejęcia w Polsce i regionie CEE.
– Travelplanet: prognoza wyników (09/08/11): przychody 20 mln zł (ok.18% więcej niż w 2010 r.), EBITDA
2 mln zł, zysk netto 500 tys. zł, rentowność netto 2,5%; Jerzy Krawczyk (wcześniej m.in. CEO spółki Teta, odpowiedzialny za: restrukturyzację, IPO, M&A oraz pozyskanie inwestora strategicznego) nowym dyrektorem zarządzającym;
– Telecom Media: nowy prezes – Jacek Czynajtis wcześniej m.in.: AGORA S.A., Polskapresse, Mediatak, Murator S.A., TIME S.A.; przez 11 lat sprawował funkcje członków zarządu, będąc bezpośrednio odpowiedzialnym za zarządzanie sprzedażą; spółka rozważa przeprowadzenie w 2012 r. oferty na rynku NewConnect, z której chce pozyskać 5-10 mln zł na M&A; spółka zakłada, że w tym roku jej wynik EBITDA wyniesie 2 mln zł; objęcie 31% udziałów w Optizen Labs, specjalizującej się w rozwiązaniach z zakresu marketingu mobilnego oraz digital publishing;
-Navi Expert: w plebiscycie przeprowadzonym przez Android.com.pl – największy polski serwis skupiający użytkowników mobilnych urządzeń w systemie Android – na najlepszą nawigację działającą na tej platformie, NaviExpert zdobył prawie 40% głosów; liczba zarejestrowanych użytkowników nawigacji NaviExpert przekroczyła milion; pozyskanie dofinansowania w ramach POIG, 2007-2013, Działanie 1.4-4.1 na opracowanie otwartej platformy nawigacji online (815 tys. zł);
– Geewa: Pool Live Tour Geewy najpopularniejszą gra typu „pool” na Facebooku, z uczestnikami ze 190 krajów; gra znalazła się w pierwszej setce najpopularniejszych gier dostępnych na Facebooku
a Geewa – w pierwszej 10 producentów gier synchronicznych na FB; od maja do lipca br. dzienna liczba aktywnych użytkowników gier Geewa wzrosła ponad dwukrotnie (do ok. 0,5 mln osób);
– Genomed: 30 maja spółka zadebiutowała na NewConnect – podczas pierwszego notowania jej akcje podrożały o 10% – do 31,50 zł; w trakcie prywatnej oferty akcji, spółka pozyskała od inwestorów ok. 3 mln zł – pieniądze zostaną przeznaczone na wdrażanie i rozwój technologii w sektorze medycyny spersonalizowanej oraz zwiększenie sieci sprzedaży dotychczasowych i nowych usług;
– Digital Avenue: ponad 56% wzrost przychodów i 20% wzrost zysku operacyjnego w H1 2011 r.; portale należące do DA osiągnęły w H1 2011 r. blisko 3 mln zł przychodów netto ze sprzedaży i ponad 354 tys. zł zysku operacyjnego (w stosunku do, odpowiednio, 1,9 mln zł i 295 tys. zł); rozszerzenie portfolio tematycznego Grupy;

„Wyjątkowo dynamicznie rozwijają się nasze czeskie spółki: Invia, Geewa i Mall.cz. Są realnymi kandydatami na globalnych czempionów w naszym portfelu i wierzymy, że takimi się staną, zwłaszcza, że o ich potencjale świadczą wyceny i osiągnięcia globalnych liderów swoich branż – np. Zyngi.” – powiedział Tomasz Czechowicz.

TRANSAKCJE WYJŚCIA
W pierwszym półroczu 2011 r. MCI zrealizował wyjścia na łączną kwotę ok. 70 mln zł, co stanowi blisko siedmiokrotność kwoty wyjść z pierwszego półrocza 2010 r. Obecnie Spółka dysponuje środkami na nowe inwestycje w kwocie 222 mln PLN z czego w funduszach committmentowych dostępnych jest ok 80 mln zł a w funduszach tradycyjnych i na poziomie GK MCI ok. 142 mln zł.

PROGRAM ODKUPU
Kurs giełdowy MCI kształtuje się poniżej wartości jej aktywów netto (NAV) przypadających na jedną akcję Ponieważ inwestycja w akcje MCI jest obecnie wyjątkowo opłacalna, zarząd postanowił uruchomić program skupu akcji własnych. Skup będzie trwał do 30/06/12 i obejmie maksymalnie 5% akcji własnych, jednakże kwartalnie nie może to być więcej niż 2%. Maksymalna cena jednostkowa została ustalona na 7,98 zł; cena minimalna planowana jest na poziomie ceny nominalnej akcji. Projekt zmiany uchwały WZA został wniesiony na najbliższe NWZA, które odbędzie się 06/09/11. W lipcu br. MCI skupił w ramach programu ok. 1% akcji własnych. Program został zawieszony do 31/08/11 skupu w związku z wejściem spółki w okres zamknięty.
Zarząd wierzy, że przeprowadzenie tego programu w średnio- i długoterminowym horyzoncie inwestycyjnym zapewni Akcjonariuszom wzrost wartości posiadanych przez nich akcji spółki.

SPRAWA JTT
12 kwietnia 2011 r. Sąd Apelacyjny we Wrocławiu przyznał MCI odszkodowanie w związku z utratą wartości posiadanych przez MCI akcji spółki JTT Computer SA, doprowadzonej do upadłości w skutek błędnych
i podejmowanych z naruszeniem prawa decyzji organów podatkowych. Na rzecz Spółki zasądzona została kwota 28.904.888 zł wraz z odsetkami ustawowymi od dnia 08/06/06 do dnia zapłaty. Wyrok jest prawomocny.
W maju br. Urząd Skarbowy Wrocław wpłacił na konto MCI 46.607.467,94 zł (kwota odszkodowania wraz z ustawowymi odsetkami). Zasądzona kwota była niższa niż ta, o którą wnioskował MCI. Stronom przysługiwała możliwość wniesienia skargi kasacyjnej do Sądu Najwyższego, z której to możliwości obie strony skorzystały.

OBLIGACJE SERII F
W kwietniu br. MCI przeprowadził z powodzeniem emisję obligacji serii F. Wielkość emisji wyniosła ponad 35 mln zł, a pozyskane środki zostaną przeznaczone na nowe inwestycje. W gronie obligatariuszy, którym przydzielone zostały obligacje, znalazła się spora grupa funduszy inwestycyjnych i emerytalnych. Wybrane parametry obligacji: obligacja na okaziciela, o zmiennym oprocentowaniu, trzyletnia, z terminem wykupu 31 marca 2014 r.; oprocentowanie zmienne, oparte o 6M WIBOR plus marża 400 punktów; odsetki płacone półrocznie; obligacje zdeponowane są w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych. Obligacje zostały wprowadzone do wtórnego obrotu, na rynek Catalyst i BondSpot. Emisja przeprowadzona była w trybie oferty publicznej, skierowana głównie do inwestorów instytucjonalnych i zamożnych inwestorów indywidualnych, poszukujących stabilnych dłużnych papierów wartościowych.

PROGNOZA WYNIKÓW
Prognoza wyników finansowych Spółki na rok 2011 opublikowana 17/03/11 zakładała osiągnięcie wzrostu wartości skonsolidowanych aktywów netto na akcję z 8,44 zł w 2010 r. na 10,76 zł na koniec 2011 oraz prognozę skonsolidowanego zysku netto za 2011 r. w kwocie 171 mln zł. Niniejsza prognoza została sporządzona przy założeniu wzrostu PKB 4,1% a indeksu WIG20 – o 10%.
W związku z negatywnymi zmianami wskaźników, których szacunki były podstawą przy kształtowaniu Prognozy wyników finansowych Spółki w 2011, i których wartość jest skorelowana z wynikami finansowymi Spółki, Zarząd wprowadza dodatkowe warianty realizacji prognozy wyników finansowych:
a) Jeżeli zmiana indeksu WIG20 na koniec 2011 r. w stosunku do jego wartości z końca 2010 r. osiągnie poziom -10%, to wartość skonsolidowanych aktywów netto MCI Management S.A. na jedną akcję szacowana jest na poziomie 9,50 zł na koniec 2011 r., a wartość aktywów pod zarządzaniem może wzrosnąć do 1 mld zł;
b) Jeżeli indeks WIG20 nie wykaże znaczącej zmiany na koniec 2011 r. w stosunku do jego stanu na koniec 2010 r., to wartość skonsolidowanych aktywów netto MCI Management SA na jedną akcję powinna osiągnąć szacowaną wartość 10,40 zł, a wartość aktywów pod zarządzaniem będzie się kształtowała na poziomie 1,2 mld zł.

31.08.2011 Pobierz PDF