Aktualności

Zaczęły się zapisy na drugą serię obligacji MCI.PrivateVentures FIZ

16.10.2017 Pobierz PDF

Zaczęły się zapisy na drugą serię obligacji MCI.PrivateVentures FIZ w ramach oferty publicznej o wartości 40 mln zł. Wartość całego programu publicznych emisji obligacji to maksymalnie 200 mln zł.

  • Pierwsza seria obligacji, o wartości 30 mln zł, została sprzedana we wrześniu. W związku z dużym zainteresowaniem inwestorów, zapisy na nią zostały znacząco skrócone jak również zredukowane
  • Oprocentowanie drugiej serii obligacji (P1B) będzie zmienne i liczone według stawki WIBOR 6M powiększonej o marżę 3,5 proc., co w obecnych warunkach daje stopę zwrotu powyżej 5,3%. W pierwszym okresie odsetkowym oprocentowanie będzie stałe na poziomie 5,3%
  • Cena emisyjna jest uzależniona od dnia złożenia zapisu. Pierwszego dnia zapisów wynosi 998,40 zł. Wielkość minimalnego zapisu to 1 obligacja
  • Zapisy potrwają maksymalnie do 27 października lub wyczerpania puli
  • Obligacje zostaną wprowadzone do obrotu na rynku regulowanym, a stymulowaniem obrotu zajmie się animator rynku.

Po sukcesie pierwszej serii obligacji, która w całości znalazła nabywców w ciągu kilku dniu od rozpoczęcia zapisów, MCI.PrivateVentures FIZ, fundusz Private Equity, w skład którego wchodzą subfundusze MCI.TechVentures i MCI.EuroVentures, rozpoczął przyjmowanie zapisów w ramach drugiej transzy o wartości 40 mln zł. To część dwunastomiesięcznego programu publicznych emisji obligacji o wartości do 200 mln zł – pierwszego takiego w historii funduszy PE w Polsce.

Inwestycje funduszy rozpoczyna proces zbierania kapitału. W ramach dywersyfikacji źródeł finansowania zdecydowaliśmy się na zaoferowanie inwestorom obligacji funduszu technologicznego. Pierwsza seria naszych obligacji spotkała się bardzo dobrym przyjęciem. Cała seria sprzedana została w kilka dni. Kolejną serię oferujemy z okresem wykupu 4 lat, co jest bliższe czasowi inwestycji funduszu w innowacyjne spółki gospodarki cyfrowej – skomentował Wojciech Marcińczyk, wiceprezes MCI Capital TFI S.A.

Cel emisji
Pozyskane środki zostaną przeznaczone na działalność inwestycyjną zgodnie ze strategią inwestycyjną obydwu subfunduszy. MCI.EuroVentures chce być liderem transformacji cyfrowej w regionie, budującym strategiczne partnerstwo z dojrzałymi spółkami. Koncentruje się na inwestycjach w spółki gospodarki cyfrowej, będące liderami na poszczególnych europejskich rynkach. Główne obszary inwestycyjne funduszu to e-infrastruktura, e-commerce/marketplaces oraz fintech. MCI.TechVentures zamierza uczestniczyć w finansowaniu potencjalnych globalnych czempionów z obszaru CEE i wybranych spółek z Europy Zachodniej. Aktywa lokuje w spółki średniej wielkości (growth) z branż nowoczesnej innowacyjnej gospodarki.

Warunki emisji
Cena emisyjna jest uzależniona od dnia złożenia zapisu i wynosi 998,40 zł pierwszego dnia zapisów, by ostatniego dnia zapisów zrównać się z ceną nominalną wynoszącą 1000 zł. Podobnie jak w przypadku pierwszej serii, obligacje drugiej serii będą oprocentowane wg formuły WIBOR 6M powiększonego o 3,5 – proc. marżę, co przy obecnych poziomach stawek na rynku międzybankowym oznacza kupon 5,31% w skali roku. Zgodnie z ostatecznymi warunkami emisji drugiej serii (P1B) w pierwszym okresie odsetkowym oprocentowanie będzie stałe i wyniesie 5,3%. Okres wykupu to 4 lata (obligacje drugiej serii zapadają 16 listopada 2021 r.).

Duża dostępność dla inwestorów
W celu zagwarantowania jak najszerszego dostępu oferty obligacji dla inwestorów, fundusz kolejny raz utworzył konsorcjum dystrybucyjne, poszerzając je w stosunku do poprzedniej emisji. W skład konsorcjum wchodzą: Biuro Maklerskie Alior Banku (oferujący), Alior Bank (organizator emisji) oraz DM Banku Pekao, DM BOŚ, Michael / Ström DM, Ipopema Securities i Expander, jako pozostali członkowie konsorcjum. Doradcą prawnym w procesie jest kancelaria Dubiński Fabrycki Jeleński i Wspólnicy.

 

Harmonogram oferty publicznej obligacji serii P1B

16 października 2017 r. – Rozpoczęcie przyjmowania zapisów
27 października 2017 r. do godz. 23:59:59 – Zakończenie przyjmowania zapisów/ lub do wyczerpania oferty
2 listopada 2017 r. – Przewidywany termin przydział obligacji
16 listopada 2017 r. – Przewidywany dzień emisji obligacji

 

 

 

Disclaimer

NINIEJSZY DOKUMENT NIE JEST PRZEZNACZONY DO PUBLIKACJI, ROZPOWSZECHNIANIA, BĄDŹ DYSTRYBUCJI BEZPOŚREDNIO ANI POŚREDNIO, NA TERYTORIUM ALBO DO STANÓW ZJEDNOCZONYCH AMERYKI, KANADY, JAPONII, AUSTRALII ANI ŻADNEJ INNEJ JURYSDYKCJI, W KTÓREJ STANOWIŁOBY TO NARUSZENIE WŁAŚCIWYCH PRZEPISÓW PRAWA LUB WYMAGAŁO REJESTRACJI

Niniejszy dokument (w tym informacje w nim zawarte) ma charakter wyłącznie promocyjny i nie stanowi prospektu emisyjnego w rozumieniu przepisów prawa, w szczególności Dyrektywy 2003/71/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 4 listopada 2003 r. w sprawie prospektu emisyjnego publikowanego w związku z publiczną ofertą lub dopuszczeniem do obrotu papierów wartościowych i zmieniająca dyrektywę 2001/34/WE (Dz. Urz. UE L 345/64 z dnia 31 grudnia 2003, ze zm.) ani ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, jak również nie stanowi oferty sprzedaży ani zaproszenia do nabycia papierów wartościowych. W związku z ofertą publiczną obligacji funduszu MCI.PrivateVentures Fundusz Inwestycyjny Zamknięty („Fundusz”) zarządzanego przez MCI Capital Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. oraz dopuszczeniem obligacji Funduszu do obrotu na rynku regulowanym, został opublikowany prospekt emisyjny („Prospekt”). Prospekt, po jego zatwierdzeniu przez Komisję Nadzoru Finansowego, jest jedynym prawnie wiążącym dokumentem ofertowym zawierającym informacje o Funduszu, obligacjach Funduszu oferowanych na podstawie Prospektu a także o obligacjach dopuszczanych do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. na podstawie Prospektu. Prospekt został opublikowany i jest dostępny na stronie internetowej Spółki (https://mci.pl/fundusze/obligacje-mci-privateventures-fiz). Każdy inwestor powinien podjąć decyzję o inwestycji wyłącznie na podstawie informacji zawartych w Prospekcie.
Niniejszy dokumenty (w tym informacje w nim zawarte) nie stanowi oferty sprzedaży ani zaproszenia do złożenia oferty zakupu papierów wartościowych w Stanach Zjednoczonych Ameryki, Kanadzie, Japonii, Australii ani w żadnej innej jurysdykcji, w której stanowiłoby to naruszenie właściwych przepisów prawa lub wymagało rejestracji. Ani Prospekt, ani papiery wartościowe Funduszu nim objęte nie zostaną zarejestrowane i zatwierdzone, ani nie będą przedmiotem zawiadomienia złożonego jakiemukolwiek organowi regulacyjnemu w jakiejkolwiek jurysdykcji poza terytorium Polski.

Obligacje oferowane na podstawie Prospektu nie mogą być oferowane lub sprzedawane poza granicami Polski (w tym na terytorium innych państw Unii Europejskiej oraz Stanów Zjednoczonych Ameryki), chyba że w danym państwie taka oferta mogłaby zostać dokonana zgodnie z prawem, bez konieczności spełnienia jakichkolwiek dodatkowych wymogów prawnych. Każdy inwestor zamieszkały bądź mający siedzibę poza granicami Polski powinien zapoznać się z przepisami prawa polskiego oraz przepisami praw innych państw, które mogą się do niego stosować. Obligacje oferowane nie zostaną zarejestrowane zgodnie z amerykańską Ustawą o Papierach Wartościowych, ani przez żaden inny organ regulujący obrót papierami wartościowymi jakiegokolwiek stanu lub terytorium podlegającego jurysdykcji Stanów Zjednoczonych Ameryki, Kanady, Japonii lub Australii. Niniejszy dokument (w tym informacje w nim zawarte) nie może być przekazany lub w jakikolwiek sposób przesłany lub udostępniony na terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki, Kanady, Japonii, Australii ani w jakiejkolwiek innej jurysdykcji, w której stanowiłoby to naruszenie właściwych przepisów prawa lub wymagałoby rejestracji.

16.10.2017 Pobierz PDF