Aktualności

Wyniki finansowe MCI Capital S.A. (MCI, Spółka) po 3 kwartale 2019 r.: NAV na akcję na koniec września osiągnął poziom 23,01 PLN dzięki zyskowi netto w ciągu pierwszych 9 miesięcy na poziomie 60,4 mln PLN.

18.11.2019 Pobierz PDF
  • W pierwszych trzech kwartałach 2019 r. Spółka wypracowała zysk netto w wysokości 60,4 mln PLN,
  • Zrealizowany wynik spowodował wzrost NAV na akcję z poziomu 22,46 PLN od początku roku do 23,01 PLN na 30 września 2019 r. czyli o 0,55 PLN,
  • W lipcu i sierpniu spółka przeprowadziła buyback akcji własnych o wartości 30M PLN (5,67%) – umorzenie zakupionych akcji własnych spowoduje wzrost NAV na akcję o dodatkowe 0,76 PLN,
  • Stan zobowiązań MCI z tytułu emisji obligacji na dzień 30 września 2019 r. był rekordowo niski i wyniósł 122,6 mln PLN, co stanowi jedynie 10% aktywów netto Spółki.

Sytuacja bilansowa/Wyniki Spółki

Aktywa MCI wyniosły na 30.09.2019 1.409,8 mln PLN z  czego 1.020,4 mln PN, co stanowi 72%, przypada na Subfundusz MCI.EuroVentures (MCI.EV), a na pozostałe Fundusze 25%. W związku z dominującym udziałem MCI.EV w bilansie MCI realizowane przez Spółkę wyniki są przede wszystkim pochodną zmian wartości certyfikatów inwestycyjnych Subfunduszu MCI.EV. Stopa zwrotu MCI.EV za okres trzech kwartałów 2019 wyniosła 12,6%, co przełożyło się na wzrost wyniku MCI o 124,7 mln PLN. Łączna kontrybucja pozostałych Funduszu do wyniku MCI to (31,4) mln PLN.

Zadłużenie

W pierwszym półroczu 2019 r. Spółka spłaciła obligacje serii K o wartości 54,5 mln PLN. Na grudzień bieżącego roku przypada spłata obligacji serii M o wartości 20,6 mln PLN, wobec czego poziom zadłużenia na koniec roku 2019 wyniesie 102 mln PLN, co stanowi niecałe 8,4% dzisiejszych aktywów netto Spółki (1.218,2 mln PLN). W związku z rekordowo niskim poziomem zadłużenia MCI aktywnie pracuje nad nowymi źródłami finansowania i rozważy zwiększenie poziomu zadłużenia w roku 2020.

Skup akcji własnych

2 sierpnia 2019 r. MCI Capital S.A. nabyła od akcjonariuszy 3.000.000 szt. akcji własnych po 10,00 zł za jedną akcję. Zrealizowany buyback na poziomie 30 mln PLN stanowi 5,67% kapitału zakładowego MCI. Na dzień 28 listopada 2019 r. Zarząd Spółki zwołał Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na którym, między innymi, planowane jest powzięcie uchwały w sprawie umorzenia akcji własnych Spółki. Umorzenie akcji własnych spowoduje wzrost NAV na akcję o 0,76 PLN.

18.11.2019 Pobierz PDF