Połączenie MCI i PEM – informacje

Aktualności

W pierwszym półroczu 2019 r. NAV na akcję na koniec czerwca osiągnął poziom 22,74 PLN dzięki zyskowi netto na poziomie 15,2 mln PLN.

06.09.2019 Pobierz PDF

Wyniki finansowe MCI Capital S.A. (MCI, Spółka) w pierwszym półroczu 2019 r.: w pierwszym półroczu 2019 r. NAV na akcję na koniec czerwca osiągnął poziom 22,74 PLN* dzięki zyskowi netto na poziomie 15,2 mln PLN.

  • W pierwszym półroczu 2019 r. Spółka wypracowała zysk netto w wysokości 15,2 mln PLN,
  • Zrealizowany wynik spowodował wzrost NAV na akcję z poziomu 22,46 PLN do poziomu 22,74 PLN czyli o 0,28 PLN,
  • Dodatkowo wykorzystując istotne dyskonto przeprowadziliśmy skup akcji własnych, przeznaczając na ten cel 30 mln PLN i skupując akcje stanowiące 5,67% kapitału i głosów Spółki,
  • Spółka spłaciła w tym okresie obligacje o wartości 54,5 mln PLN.

 

W pierwszej połowie 2019 r. Spółka odnotowała zysk netto na poziomie 15,2 mln PLN. Zyski wypracowane z działalności operacyjnej i inwestycyjnej osiągnęły poziom odpowiednio 22,4 mln PLN oraz 24,8 mln PLN.

Wyniki

Wynik netto Spółki jest pochodną przede wszystkim dobrego wyniku zrealizowanego przez Fundusz MCI.EuroVentures (MCI.EV) w wysokości 62,3 mln PLN. Subfundusz zrealizował w pierwszym półroczu stopę zwrotu na poziomie 6,13%. Tu przez strukturę posiadanych certyfikatów (98,7%) wynik MCI.EV praktycznie w całości „przekłada” się na wynik MCI. Wyniki MCI.TechVentures (MCI.TV) były w pierwszym półroczu słabsze, Subfundusz zrealizował stratę na poziomie 58,6 mln PLN, która w proporcji do posiadanych certyfikatów MCI.TV (43,7%) wpłynęła odpowiednio na wyniki MCI.

Buy back

W przeprowadzonym w lipcu i sierpniu br. buy backu, MCI skupiła akcje stanowiące 5,67% jej kapitału zakładowego i głosów na Walnym Zgromadzeniu. Na ten cel Spółka wydała 30 mln PLN w ramach 50 mln PLN upoważnienia udzielonego Spółce przez NWZ. Umorzenie skupionych akcji własnych jeszcze nie nastąpiło stąd nie ma ono wpływu na opublikowaną wartość NAV/s. Umorzenie zakupionych akcji spowoduje wzrost NAV na akcję o 0,76 PLN.

Zadłużenie

W pierwszym półroczu 2019 r. Spółka spłaciła obligacje o wartości 54,5 mln PLN. Spółka systematycznie zmniejsza swoje zadłużenie, które na dzień 30.06.2019 r. wynosiło łącznie tylko 191 mln PLN.

 

*Korekta rezerwy z tytułu podatku odroczonego

Należy zwrócić uwagę na fakt, że w bieżącym okresie Spółka ujęła w księgach korektę rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego w łącznej wysokości blisko 75 mln PLN (w tym 3 mln PLN obniżyło wynik, a 72 mln PLN kapitał Spółki). Oznacza to, że cały efekt podatkowy, który towarzyszyłby realizacji posiadanych przez Grupę MCI certyfikatów inwestycyjnych został ujęty w sprawozdaniu finansowym Spółki. Ta korekta obniżyła NAV na akcje o 1,60 PLN, co oznacza, że bez tej korekty NAV na akcję na 30.06.2019 r. wynosiłby 24,34 PLN. Korekta nie ma wpływu na cash flow Grupy.

06.09.2019 Pobierz PDF