Aktualności

W I półroczu 2018 r. MCI Capital S.A. (MCI, Spółka) wypracowała 71,4 mln zł zysku netto. NAV na akcję na koniec czerwca wyniósł 21,96 zł, co stanowi wzrost o 7% od początku roku.

04.09.2018 Pobierz PDF
  • Fundusze, których MCI jest dominującym inwestorem, ogłosiły w czasie pierwszego półrocza wyjścia z inwestycji na rekordową kwotę 592,5 mln zł,
  • Dodatkowo, do Fundusze zrealizowały 76,8 mln zł przychodów z tytułu dywidend pochodzących ze spółek ATM (51,8 mln zł), ABC Data (17,5 mln zł) oraz Indeks (7,5 mln zł),
  • Zysk z inwestycji wyniósł 80 mln zł, a zysk netto 71,4 mln zł – wzrost obydwu wyników to odpowiednio 43% i 51% r/r,
  • Tomasz Czechowicz, pośrednio poprzez MCI Management Sp. z o.o., zwiększył w ramach ogłoszonego wezwania swój udział w kapitale MCI do 71,7%,
  • Spółka nadal utrzymuje niskie zadłużenie – wskaźnik długu netto do aktywów wynosi 17,2% na koniec czerwca 2018 r.

– MCI ma za sobą bardzo udaną pierwszą połowę roku. Subfundusze MCI.EuroVentures i MCI.TechVentures, których jesteśmy wiodącym inwestorem, przyniosły ponadprzeciętne stopy zwrotu wynoszące odpowiednio 7,9% oraz 6,8%. W efekcie MCI wypracowała od stycznia do czerwca 80 mln zł zysku z inwestycji oraz 71,4 mln zł zysku netto, co oznacza odpowiednio 43% oraz 51% w wzrostu w stosunku do roku ubiegłego. NAV na akcję wzrósł o 7% w stosunku do końca poprzedniego roku, co pokazuje tempo naszego rozwoju w okresie ostatnich 6 miesięcy – powiedziała Ewa Ogryczak, Wiceprezes Zarządu MCI Capital S.A.

W I półroczu 2018 r. MCI Capital S.A. wypracowała zysk wynikający ze wzrostu wartości inwestycji w wysokości 80 mln zł. To o 43% więcej niż przed rokiem. Największy udział w tych wynikach (łącznie 94%) miały dwa subfundusze MCI.EuroVentures i MCI.TechVentures.

To półrocze było udane nie tylko wynikowo – Fundusze, których inwestorem jest MCI, ogłosiły w czasie I półrocza trzy duże wyjścia z inwestycji: Dotpay/eCard, iZettle oraz lifebrain, dzięki którym pozyskają łącznie około 577,6 mln zł środków. Dodatkowo zrealizowano dwa wyjścia ze spółek z portfela VC: zdrowegeny.pl oraz Genomed.

Rekordowy w tym okresie był także poziom dywidend wypłaconych przez spółki portfelowe. Od początku roku do dnia publikacji raportu półrocznego Fundusze pozyskały z wypłaconych dywidend łącznie 76,8 mln zł (w tym ATM – 51,8 mln zł, ABC Data – 17,5 mln zł, Indeks – 7,5 mln zł).

MCI utrzymuje niskie zadłużenie – wskaźnik długu netto do aktywów wynosi 17,2% – wyraźnie poniżej wartości maksymalnej dla wyemitowanych obligacji (50%). W lutym MCI wyemitowała obligacje o wartości 37 mln zł, które zostały nabyte przez inwestorów instytucjonalnych.

Wartość kapitałów własnych MCI na dzień 30 czerwca 2018 r. wyniosła 1 mld 162 mln zł. Wskaźnik aktywów netto na akcję na koniec czerwca 2018 r. osiągnął poziom 21,96 zł – co oznacza wzrost o 7% w stosunku do 31 grudnia 2017 r.

Wezwanie na akcje

W czerwcu 2018 r. spółka MCI Management Sp. z o.o., kontrolowana przez Tomasza Czechowicza, ogłosiła wezwanie na pozostałe akcje MCI Capital S.A. Pierwotna cena została ustalona na poziomie 9,8 zł, ale w czasie zapisów podniesiono ją do 10,20 zł. Ostatecznie w wyniku wezwania MCI Management nabyła 4.033.598 akcji, co stanowiło 7,63% w kapitale spółki. Oznacza to, że w wyniku przeprowadzonego publicznego wezwania na akcje Tomasz Czechowicz, pośrednio i bezpośrednio, osiągnął udział w kapitale zakładowym MCI Capital S.A. na poziomie 71,7%.

Nowy program skupu akcji własnych

Po skupieniu akcji za 57,7 mln zł w roku 2017, zarząd MCI, zgodnie z decyzją walnego zgromadzenia akcjonariuszy, będzie realizował kolejny skup akcji własnych na kwotę do 50 mln zł. Zarząd będzie rekomendował WZA podjęcie uchwały dotyczącej przedłużenia programu skupu na 2019 r.

04.09.2018 Pobierz PDF