Aktualności

W I kwartale 2018 r. MCI Capital S.A. wypracowała 67,6 mln zł zysku netto. NAV na akcję wyniósł 21,89 zł – o 6% więcej w stosunku do końca 2017 roku.

15.05.2018 Pobierz PDF

Zysk z inwestycji wyniósł 72,6 mln zł a zysk netto 67,6 mln zł – obydwa kwartalne wyniki stanowią ponad połowę całorocznych wyników uzyskanych w 2017 r.,
• Spółka wypłaciła 64,3 mln zł z funduszy MCI. Wskaźnik NAV na akcję wzrósł do poziomu 21,89 zł, o ponad 6% w stosunku do stanu na koniec 2017 r.,
• Spółka utrzymuje niskie zadłużenie i przygotowuje się do dywersyfikacji źródeł finansowania.

– Początek tego roku był dla nas bardzo udany. Subfundusz MCI.EuroVentures (EV, MCI.EV) wypracował w I kwartale 2018 r. 9,7% stopy zwrotu*. Dzięki tej inwestycji zysk MCI w pierwszym kwartale stanowi ponad połowę wyników uzyskanych w całym 2017 r., który to okres też oceniamy pozytywnie – powiedział Tomasz Czechowicz, Prezes Zarządu MCI Capital S.A.

W I kwartale 2018 r. MCI Capital S.A. wypracowała na inwestycjach głównie w fundusze zysk w wysokości 72,6 mln zł. Oznacza to wzrost o 57,9 mln zł r/r. W największym stopniu do wyniku MCI kontrybuował fundusz MCI.EuroVentures. Wynik netto MCI wyniósł 67,6 mln zł – to prawie 2/3 wyniku netto uzyskanego w całym 2017 r., który wyniósł 104,7 mln zł. To również ponad 6-krotny wzrost w stosunku do wyniku wypracowanego w I kwartale 2017 r.

Korzystając z wysokiej płynności funduszy MCI, spółka zrealizowała część zysków z inwestycji w fundusze MCI, wycofując 64,3 mln zł. Część środków zostało wycofanych do spółki zależnej MCI Fund Management Sp. z o.o. posiadającej certyfikaty inwestycyjne subfunduszu MCI.EuroVentures oraz subfunduszu MCI.TechVentures.

MCI utrzymuje niskie zadłużenie – wskaźnik długu netto do aktywów wyniósł 17%, wyraźnie poniżej wartości maksymalnej dla emitowanych obligacji (50%). W lutym MCI wyemitowała obligacje o wartości 37 mln zł, które zostały nabyte przez inwestorów instytucjonalnych. Spółka plasuje swoje  obligacje wśród funduszy inwestycyjnych od ponad 10 lat. Spółka przygotowuje się do dywersyfikacji źródeł  finansowania – po zatwierdzeniu prospektu emisyjnego planuje uruchomić publiczne emisje obligacji skierowane do inwestorów indywidulanych.

Wartość kapitałów własnych MCI na dzień 31 marca 2018 r. wyniosła 1 mld 158 mln zł. Wskaźnik aktywów netto na akcję na koniec marca 2018 r. miał wartość 21,89 zł – o 6,2% więcej niż kwartał wcześniej. Istotny wzrost NAV na akcję wynikał z wysokiego zysku netto.

Nowy program skupu akcji własnych

Spółka konsekwentnie realizuje skup akcji własnych w celu umorzenia. Po skupieniu akcji za 57,7 mln zł w 2017 r., zarząd MCI zarekomenduje walnemu zgromadzeniu akcjonariuszy zatwierdzenie programu w wysokości 50 mln zł do realizacji w 2018 r. Skup finansowany będzie z środków pochodzących ze realizacji zysków z inwestycji w fundusze MCI.

*seria A

15.05.2018 Pobierz PDF