Połączenie MCI i PEM – informacje

Aktualności

Ustalenie wielkości publicznej emisji nowych akcji MCI.Zakończenie emisji niepublicznej akcji MCIi odkup obligacji ABC Data Holding SA.

26.09.2008 Pobierz PDF

Ilość nowych akcji, która będzie emitowana w drugiej publicznej emisji akcji MCI
Management SA („MCI”) z zachowaniem prawa poboru dotychczasowych
akcjonariuszy wyniesie ok. 6 mln sztuk. MCI zakończyła emisję niepubliczną 3,2 mln
akcji serii L oraz odkupiła od Czechowicz Ventures Sp. z o.o. i Tomasza Czechowicza
znaczący pakiet obligacji zamiennych na akcje ABC Data Holding SA.
Zarząd MCI Management SA informuje, iż na NWZA MCI odbytym w dniu 25 września
2008 r. akcjonariusze podjęli decyzję o ustaleniu wielkości emisji nowych akcji serii I na nie
więcej niż 3.757.189 sztuk. Ponadto Zarząd MCI oświadczył, iż dodatkowe akcje serii N,
uzupełniające emisję łącznie do poziomu ok. 6 mln sztuk akcji zostaną wyemitowane poprzez
wykorzystanie kapitału docelowego (również z zachowaniem prawa poboru
dotychczasowych akcjonariuszy) – szczegóły dotyczące tej części emisji zostaną
udostępnione do publicznej wiadomości po podjęciu stosownych uchwał przez Zarząd MCI.
Pozostałe kluczowe parametry emisji uchwalone na NWZA MCI dotyczą prawa poboru akcji
serii I:
– dzień prawa poboru został ustalony na 18 listopada 2008 r.
– na każde 12 akcji MCI zapisanych na rachunku papierów wartościowych na koniec dnia
prawa poboru przypadać będzie akcjonariuszowi 1 prawo poboru uprawniające do objęcia
jednej akcji serii I
Przyznanie prawa poboru akcji MCI ma zagwarantować dotychczasowym akcjonariuszom
MCI objęcie akcji nowej emisji proporcjonalnie do liczby posiadanych akcji MCI.
Druga oferta publiczna akcji MCI będzie skierowana do dotychczasowych i nowych
akcjonariuszy. Intencją Zarządu jest by cena emisyjna nowych akcji była jak najbardziej
zbliżona do ceny rynkowej akcji MCI. Środki pozyskane z nowej emisji akcji zostaną
przeznaczone przez MCI na rozwój nowych funduszy inwestycyjnych – przede wszystkim
MCI.EcoVentures 1.0 (fundusz inwestujący w sektorze cleantechnologies) oraz
MCI.EuroVentures 2.0 (kolejny fundusz typu buy-out). Szczegółowe parametry emisji będą zamieszczone w prospekcie emisyjnym, nad którym trwają prace. Spółka planuje
przeprowadzić emisję pod koniec tego roku, w przypadku dalszych spadków wycen na
polskim rynku giełdowym MCI rozważy podjęcie decyzji o opóźnieniu oferty publicznej o 3
– 6 miesięcy.
„Mimo obniżenia ilości akcji planowanych do zaoferowania w drugiej publicznej ofercie
MCI, oferta ta nadal pozwala nam zdobyć oczekiwane środki pieniężne na rozwój nowych
funduszy inwestycyjnych w przypadku utrzymania się kursu giełdowego MCI na stabilnym
średnim poziomie z ostatniego miesiąca notowań”- powiedział Roman Cisek, Członek
Zarządu i Dyrektor Operacyjny MCI Management SA.
Zarząd MCI informuje także o zakończeniu emisji niepublicznej akcji serii L, o której
planach przeprowadzenia wcześniej informował w raporcie bieżącym nr 44/2008. MCI
przeprowadziła niepubliczną emisję 3.200.000 akcji na okaziciela serii L. Akcje
wyemitowane zostały na podstawie uchwały Zarządu MCI w ramach kapitału docelowego i
nabyte przez Czechowicz Ventures Sp. z o.o. i Tomasza Czechowicza po cenie emisyjnej
7,70 PLN za akcję. Emisja została dokonana na kwotę 24,64 mln PLN. Pozyskane środki z
emisji posłużą MCI do realizacji nowej transakcji o charakterze Big Ticket w ramach
funduszu MCI.TechVentures 1.0 oraz zwiększenia zaangażowania inwestycyjnego w ramach
obecnego portfela spółek w funduszach MCI.
Ponadto Zarząd MCI informuje, że w dniu 24 września 2008 r., w ramach realizacji wyżej
opisanych celów emisji oraz zapisów umowy PUT/CALL, MCI podpisała umowy z Panem
Tomaszem Czechowiczem i Czechowicz Ventures Sp. z o.o. na odkup 2.490 obligacji
zamiennych na akcję ABC Data Holding SA za łączną kwotę 26,5 mln PLN. Zakup został
częściowo rozliczony ze środków pozyskanych z niepublicznej emisji akcji serii L, całkowita
zapłata za obligacje zostanie uiszczona do końca I kwartału 2009 r.
Transakcja zakupu obligacji ma na celu uporządkowanie aktywów posiadanych przez MCI, a
związanych z inwestycją w ABC Data Holding SA. Zakupione obligacje zostaną
przeniesione do subfunduszu MCI.EuroVentures 1.0., który jest właścicielem 80% akcji
ABC Data Holding SA.
O MCI Management SA:

26.09.2008 Pobierz PDF