Połączenie MCI i PEM – informacje

Aktualności

Stabilny wzrost wartości aktywów i wyników MCI w I półroczu 2008 r. mimo istotnych spadków wycen na rynkach giełdowych

13.08.2008 Pobierz PDF

Po pierwszym półroczu 2008 r. MCI Management SA („MCI”) uzyskała jednostkowy zysk netto na poziomie 32,6 mln zł oraz skonsolidowany zysk netto na poziomie 25,5 mln zł i kontynuuje stabilny rozwój swoich aktywów, mimo spadających wycen na rynkach giełdowych. Raport finansowy za II kwartał 2008 r. został opublikowany 12 sierpnia 2008 r.

MCI w I półroczu 2008 r. osiągnęła pozytywne wyniki finansowe zbliżone do rekordowych wyników w historii MCI z I półrocza roku ubiegłego. Wartość księgowa aktywów MCI (oparta na wytycznych EVCA) na dzień 30 czerwca 2008 r. wyniosła 265,9 mln zł i wzrosła o 32% w porównaniu do wartości aktywów na koniec I półrocza 2007 (200,7 mln zł). W sytuacji panującej bessy na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych są to zadowalające wyniki.

Wartość aktywów typu private equity / venture capital w okresie ostatniego roku zachowuje się zdecydowanie lepiej niż aktywa publicznie notowane, gdyż wskutek ograniczonej płynności, podlega mniejszej fluktuacji wycen.

Spółka po I półroczu 2008 r. realizuje swoje prognozy rocznych wyników skonsolidowanych w ponad 32%. W II półroczu 2008 r. kluczowe źródła zysku netto, determinujące realizację prognozy rocznej będą pochodną:
 Pozytywnego zakończenia procesu sprzedaży akcji Bankier.pl SA
 Zakończenia procesu aportu aktywów MCI do subfunduszy
 Dalszego kierunku zmian wycen aktywów na rynkach giełdowych

W I półroczu 2008 r. MCI z sukcesem sfinalizowała całkowite wyjścia z inwestycji Technopolis oraz Finepharm na sumaryczną kwotę 20 mln zł, co stanowi prawie 62% sumy transakcji wyjść z inwestycji dokonanych w całym roku 2007. Narastająco MCI zrealizowało 34% rocznego planu wyjść z inwestycji na rok 2008 (60 mln zł). Kolejne exity są planowane na spółkach: Bankier.pl SA (20-30 mln zł), ABC Data (pre-IPO na 20 mln zł) oraz pozostałych inwestycjach (20 mln zł).

MCI zakończyło I półrocze 2008 r. trzema nowymi inwestycjami w spółki: Genomed (MidTicket w sektorze biotechnologia/diagnostyka medyczna), Invia.cz (BigTicket w sektorze e-commerce turystyki) i Belysio (MidTicket w sektorze mobilnych aplikacji społecznościowych). Inwestycje typu MidTicket są definiowane jako inwestycje o wartości 1-10 mln zł docelowego zaangażowania kapitałowego, zaś inwestycje typu BigTicket jako inwestycje o wartości 10-50 mln zł. Fundusze MCI pracują intensywnie nad bieżącym pipeline inwestycji, co pozwoli na dokonanie kolejnych 3 nowych inwestycji do końca tego roku. Ponadto MCI zrealizowało kolejne rundy inwestycyjne do spółek z dotychczasowego portfela na kwotę 2,3 mln zł.

W zakresie projektów strategicznych w I półroczu MCI kontynuowała proces transferu aktywów do FIZ (III i VI 2008), prowadzono zaawansowane prace przygotowawcze nad funduszem Cleantechnologies (MCI.EcoVentures 1.0.) oraz kontynuowano prace nad finalizacją funduszu HelixVentures, którego uruchomienie jest planowane na III kwartał 2008 r.).

„Mimo trudnej sytuacji na giełdach, mającej istotny wpływ na wycenę aktywów MCI Management SA, spółka osiągnęła wyniki zbliżone do rekordowych wyników z I półrocza ubiegłego roku. W zakresie nowych inwestycji, rynek zdecydowanie się poprawił na korzyść inwestorów posiadających klasę aktywów „private equity”, co stanowi szansę dla MCI na dokonanie korzystnych zakupów atrakcyjnych spółek w najbliższej przyszłości” – powiedział Roman Cisek, Dyrektor Operacyjny MCI Management SA.

13.08.2008 Pobierz PDF