Aktualności

Spłata obligacji MCI Management SA

19.10.2009 Pobierz PDF

Dnia 16 października br. nastąpiło całkowite rozliczenie zobowiązań z tytułu dwuletnich obligacji MCI Management SA wyemitowanych w październiku 2007 r.

Zobowiązania z tytułu dwuletnich obligacji wyemitowanych 17 października 2007 roku zostały w dużym stopniu rozliczone 11 września br. poprzez rolowanie tych papierów nową emisją obligacji zwykłych na okaziciela serii B zamiennych na akcje MCI Management. Pozostała część została wykupiona i rozliczona gotówką. W chwili obecnej MCI Management posiada zobowiązania z tytułu trzyletnich obligacji zamiennych, w wysokości 50 mln PLN.

„Cieszy nas pomyślne zamknięcie całego procesu. Wywiązaliśmy się z zaciągniętych zobowiązań, a nasze obligacje przyniosły obligatariuszom wymierne zyski. Dowodem na to jest chociażby fakt, że część dotychczasowych obligatariuszy kontynuuje swoją inwestycję, decydując się na objęcie kolejnych papierów dłużnych MCI.Nie bez znaczenia jest dla nas również fakt, że podczas tegorocznej emisji w gronie obligatariuszy, którym przydzielone zostały obligacje, znalazło się m.in. kilkanaścifunduszy (inwestycyjnych i OFE).” – mówi Beata Stelmach, członek zarządu MCI Management SA.

Obligacje serii B są to obligacje na okaziciela, trzyletnie, zamienne na akcje MCI serii J. Termin wykupu został ustalony na 10 września 2012 r. (w przypadku nie zrealizowania prawa do zamiany obligacji na akcje). Cena konwersji została ustalona na 6,25 PLN. MCI Management SA ma prawo do wcześniejszego wykupu obligacji, jednak nie wcześniej niż po dniu 11 września 2011 r. oraz pod warunkiem, że chociażby jeden raz cena akcji MCI Management SA notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie SA przekroczy cenę zamiany o 50%. Odsetki będą płacone półrocznie w datach: 12 marca 2010 r., 10 września 2010 r., 11 marca 2011 r., 9 września 2011 r., 9 marca 2012 r. oraz 10 września 2012 r. W chwili obecnej prowadzone są działania mające na celu wprowadzenia obligacji serii B do wtórnego obrotu na rynku Catalyst.

19.10.2009 Pobierz PDF