Połączenie MCI i PEM – informacje

Aktualności

Sąd dopuścił opinię biegłych w sprawie JTT Computer SA

15.06.2009 Pobierz PDF

Sąd dopuścił ekspertyzę przygotowaną przez zespół biegłych z Katedry Inwestycji i Wyceny Przedsiębiorstw Uniwersytetu Szczecińskiego, z której wynika, że istniał silny związek przyczynowy pomiędzy nałożeniem obowiązku zapłaty a pogorszeniem sytuacji finansowej JTT Computer SA i można jednoznacznie wskazać, że była to co najmniej jedna z głównych przyczyn ogłoszenia upadłości spółki w styczniu 2004.
Na zlecenie Sądu Okręgowego we Wrocławiu I Wydział Cywilny dla spraw I Instancji w sprawie z powództwa MCI Management S.A. we Wrocławiu przeciwko Skarbowi Państwa (dotyczącego zapłaty odszkodowania z tytułu upadłości JTT Computer SA) została sporządzona i doręczona stronom opinia przygotowana przez zespół biegłych z Katedry Inwestycji i Wyceny Przedsiębiorstw Uniwersytetu Szczecińskiego, w której jej autorzy udzielili odpowiedzi na postawione im przez Sąd pytania.
Biegli ustalili między innymi, że pomiędzy nałożeniem wymienionego obowiązku zapłaty a pogorszeniem sytuacji finansowej JTT Computer SA istniał silny związek przyczynowy i można jednoznacznie wskazać, że była to co najmniej jedna z głównych przyczyn ogłoszenia upadłości w styczniu 2004. Z kolei biegli nie dopatrzyli się, aby czynności związane z nieutworzeniem rezerw przez JTT Computer SA na poczet ryzyka związanego z nałożeniem obowiązku zapłaty wymienionej kwoty 10,5 mln PLN przyczyniło się do pogorszenia sytuacji finansowej. Podobnie w zakresie prowadzonych zmian organizacyjnych nie można mówić, iż miały miejsce „niekorzystne decyzje inwestycyjne”. W ramach rozszerzenia opinii o pytania dotyczące wpływu sytuacji makroekonomicznej na sytuację finansową i upadłości JTT Computer SA, autorzy stwierdzili, że „jakakolwiek sytuacja w gospodarce światowej, regionalnej i lokalnej podobnie jak koniunktura branżowa, wpływają na warunki prowadzenia działalności przez podmioty gospodarcze, to stanowią one jednolite środowisko dla wszystkich spółek. Elementem zaburzającym konkurencję stanowiła przy tym indywidualna decyzja organu podatkowego, w wyniku której Spółka została pozbawiona możliwości normalnego funkcjonowania na rynku.
W drodze poczynionych ustaleń autorzy opinii wskazali, „że wartość akcji spółki JTT Computer SA posiadanych przez powoda według stanu na dzień 31 marca 2000 roku to kwota 26.300.000 PLN. Jednocześnie autorzy opinii stwierdzają, że gdyby JTT Computer SA nie została obciążona obowiązkiem zapłaty kwoty 10,5 mln PLN tytułem dodatkowego zobowiązania podatkowego wraz z odsetkami oraz przy założeniu że Spółka rozwijałaby się w latach 2000-2004 w tempie porównywalnym do innych firm z tej samej branży i o podobnych rozmiarach, powód mógłby hipotetycznie otrzymać latach 2000–2004 dywidendę akcji w spółce JTT Computer SA w maksymalnej wysokości 12.923 tys. PLN”.
Stronom został wyznaczony termin jednego miesiąca do zgłoszenia zarzutów do w/w opinii. Dowód z opinii biegłego podlega ocenie Sądu zgodnie z zasadą swobodnej oceny dowodów wyrażoną w przepisie art. 233 § 1 k.p.c., według której Sąd ocenia wiarygodność i moc dowodów według własnego przekonania, na podstawie wszechstronnego rozważenia zebranego materiału.
Spółka JTT Computer SA była jednym z największych polskich dystrybutorów i producentów sprzętu komputerowego, zatrudniającym ok. 80 osób. Firma była spółką-matką dla grupy kapitałowej, w skład której wchodziły m.in. JTT Computer j.v. Sp. z o.o. oraz Centrum Komputerowe Adax. W roku 2004 spółka ogłosiła upadłość w związku ze złą sytuacją finansową, spowodowaną bezprawnymi decyzjami organów skarbowych.
Postępowanie w sądzie toczy się w sprawie o odszkodowanie w związku z poniesionymi stratami i utraconymi spodziewanymi korzyściami MCI jako akcjonariusza spółki.

15.06.2009 Pobierz PDF