Połączenie MCI i PEM – informacje

Aktualności

Rusza MCI Gandalf Aktywnej Alokacji SFIO, założony wspólnie przez Roberta Nejmana, Dorotę Nejman, Dariusza Kowalskiego oraz MCI Capital TFI S.A.

20.05.2009 Pobierz PDF

Dnia 24 kwietnia 2009 r. Komisja Nadzoru Finansowego wydała zezwolenie na uruchomienie funduszu inwestycyjnego – MCI Gandalf Aktywnej Alokacji, który będzie działał w ramach MCI Capital TFI, jako Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty. Zespół tworzą najlepsi zarządzający: Dariusz Kowalski, Dorota Nejman i Robert Nejman. Depozytariuszem jest Raiffeisen Bank Polska S.A, zaś funkcję agenta transferowego pełnić będzie Victoria Asset Operation Centre S.A.

MCI Gandalf Aktywnej Alokacji SFIO to kolejny fundusz inwestycyjny, jaki znajdzie się w strukturze MCI Capital TFI, ale pierwszy fundusz otwarty. Strategia funduszu zakłada inwestycje w różne klasy aktywów. Daje to przewagę konkurencyjną, poprzez możliwość szybkiego reagowania na zmieniającą się sytuację rynkową.

„Chcieliśmy, by powstał fundusz, w który moglibyśmy sami zainwestować swoje oszczędności, niezależnie od sytuacji na rynkach i nie kierując się tym czy jest to czas hossy czy też bessy. Większość inwestorów chce, żeby to zarządzający funduszem wziął na siebie wysiłek wyszukiwania inwestycji, które w danym okresie rokują najlepsze stopy zwrotu, a także, a może przede wszystkim cały czas pilnował ryzyka i czuwał nad tym, aby w razie rozwoju sytuacji innego niż oczekiwany, nie ponieść dużych strat. Oczywiście, sprostanie takim oczekiwaniom jest bardzo trudne i związane z olbrzymią odpowiedzialnością. My jednak, nigdy podczas dotychczasowej pracy na rynku finansowym, tej odpowiedzialności nie unikaliśmy i uważamy, że potrafimy tym oczekiwaniom sprostać.” – mówi Robert Nejman.

„Gandalf to mądry czarodziej z opowieści „Władca Pierścieni”. To także przewodnik i przyjaciel udzielający wsparcia grupie przyjaciół, pomagający im przetrwać w burzliwych czasach i zrealizować wyznaczony cel. Chcielibyśmy, aby fundusz MCI Gandalf Aktywnej Alokacji SFIO pełnił podobną rolę wobec wszystkich, którzy zdecydują się w niego zainwestować. Poczynając od nas samych, poprzez naszych przyjaciół inwestorów, ale także wszystkie osoby, które zechcą nam zaufać.” – dodaje Dorota Nejman.

„MCI Gandalf Aktywnej Alokacji SFIO stosuje zasady i ograniczenia w lokowaniu aktywów przewidziane w ustawie o funduszach inwestycyjnych dla funduszy inwestycyjnych zamkniętych. Przedmiotem lokat są głównie: krajowe i zagraniczne papiery wartościowe, instrumenty pochodne, depozyty bankowe oraz instrumenty rynku pieniężnego. Udział każdej z klas aktywów w portfelu funduszu waha się od 0% do 100%. Fundusz może stosować krótką sprzedaż, zajmować zarówno długą jak i krótką pozycję na instrumentach pochodnych. Nie będziemy natomiast podejmować inwestycji typu Private Equity oraz działać na rynku nieruchomości.” – Dariusz Kowalski przedstawił politykę inwestycyjną funduszu.

„Cieszy mnie niezmiernie uruchomienie naszego wspólnego przedsięwzięcia. Wierzę, że nasze doświadczenia będą się wzajemnie uzupełniały. Cenne jest dla nas pozyskanie do współpracy takich osób, które należą do czołówki polskich zarządzających. Dzięki połączeniu wysokich kompetencji w obszarze zarządzania aktywami, zarządzania strategicznego a także operacyjnego uruchamiane jest przedsięwzięcie będące odpowiedzią na obecne wyzwania rynkowe. Ponadto niewątpliwą korzyścią dla MCI jest możliwość zaproponowania produktów, którymi do tej pory nie dysponowaliśmy, a które są dziś bardziej poszukiwane, niż w okresie hossy.” – powiedział Konrad Sitnik, prezes Zarządu MCI Capital TFI S.A.

Zespół zarządzający:

Robert Nejman
Ukończył studia na Wydziale Inżynierii Chemicznej i Procesowej Politechniki Warszawskiej, W latach 1987-1992 był asystentem na wydziałach Inżynierii Chemicznej i Inżynierii Lądowej.
Od 1994 r. jest doradcą w zakresie publicznego obrotu papierami wartościowymi (doradca inwestycyjny, licencja nr 9). W latach 1994-1997 był dyrektorem inwestycyjnym w Fidela sp. z o. o. i członkiem zarządu TFI Fidela S.A. Od 1997 do 2000 r. zarządzał funduszami w DWS Polska S.A. W latach 2000-2003 był członkiem zarządu nadzorującym piony inwestycyjne w CAIB Polska TFI S.A. i CAIB Investment Management S.A., a w latach 2003-2008 – dyrektorem Działu Zarządzania Aktywami w Domu Maklerskim IDM S.A.
Jest uznanym na polskim rynku specjalistą od zarządzania portfelami akcyjnymi i portfelami o zmiennej alokacji aktywów. Regularnie plasuje się na czołowych pozycjach w rankingach osiąganych wyników inwestycyjnych. Wielokrotnie nagradzany za najlepsze wyniki inwestycyjne zarządzanych funduszy, w tym „Złotymi Bykami” Gazety Giełdy Parkiet (podwójnie w latach 1999 i 2000 oraz w 2001).

Dorota Nejman
Ukończyła informatykę w Instytucie Informatyki Wydziału Elektroniki Politechniki Warszawskiej, gdzie w latach 1988-1999 była asystentem. Od 1995 do 2004 r. prowadziła prywatną działalność gospodarczą, jednocześnie odnosząc sukcesy jako inwestor indywidualny. W latach 2004-2008 była wicedyrektorem Działu Zarządzania Aktywami w Domu Maklerskim IDM S.A. Została nagrodzona „Złotym Portfelem” Gazety Giełdy Parkiet za najwyższą stopę zwrotu w kategorii funduszy stabilnego wzrostu w roku 2007. Jest autorką jednego z pierwszych polskich programów komputerowych wspomagających analizę techniczną, portfelową i fundamentalną (1993).

Dariusz Kowalski
Ukończył Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej na Politechnice Warszawskiej. W latach 1994-1996 był maklerem papierów wartościowych w POK CDM Pekao S.A. we Wrocławiu. W 1996 r. uzyskał uprawnienia doradcy w zakresie publicznego obrotu papierami wartościowymi (doradca inwestycyjny, licencja nr 74). Od 1996 do 1998 r. był doradcą inwestycyjnym w TFI Atut S.A., a w latach 1998-2003 zarządzał portfelami funduszy i portfelami klientów na zlecenie w CAIB Polska TFI S.A. i CAIB Investment Management S.A. W latach 2004-2007 był zarządzającym ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi i kierownikiem Departamentu Inwestycyjnego w Generali Życie TU SA i Generali TU SA.
Uprawia brydż sportowy – jest wielokrotnym medalistą mistrzostw Polski, był reprezentantem naszego kraju na imprezach rangi światowej.

MCI powstało w 1999 r. Jest wiodącą grupą Private Equity w Europie Centralnej, zarządzającą funduszami: MCI.TechVentures 1.0 FIZ (Venture Capital), MCI.EuroVentures 1.0 FIZ (Growth Capital), MCI.BioVentures 1.0 (Venture Capital & Seed Capital), Helix Ventures Partners FIZ (Seed Capital & Start-up) oraz MCI GANDALF Aktywnej Alokacji SFIO. Do zarządzania tymi funduszami (i tworzenia nowych) MCI Management S.A. założył w 2006 r. własne Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych – MCI Capital TFI SA. Towarzystwo wraz z funduszami jest podmiotem podlegającym stosownym regulacjom ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych.

20.05.2009 Pobierz PDF