Digital DNA
Private Equity

Newsletter przygotowany przez MCI Capital S.A. („Newsletter”) umożliwia wszystkim zainteresowanym osobom otrzymywanie informacji wybranych i opracowanych przez  MCI Capital S.A. Korzystanie z usługi Newslettera jest dobrowolne, bezpłatne i bezterminowe. W celu świadczenia usługi Newslettera pozyskuje od osób zainteresowanych nazwy adresów poczty elektronicznej. Zarejestrowana osoba, w każdej chwili ma możliwość dokonania zmiany bądź usunięcia swoich danych wprowadzonych w procesie zapisywania się na Newsletter. Informacje dotyczące sposobu rejestracji, modyfikacji i usunięcia danych dostępne są po kliknięciu na linki: „Regulamin Newsletter”.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych podanych w celu dostępu do Newslettera jest MCI Capital S.A. z siedzibą w Warszawie przy Placu Europejskim 1, 00-844 Warszawa (dalej „MCI Capital”). Z MCI Capital możesz skontaktować się listownie (adres wskazany wyżej) za pośrednictwem maila: office@mci.eu lub telefonicznie: (+48) 22 540 73 80. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są na podstawie Pani/Pana dobrowolnej zgody, którą Pani/Pan wyraziła/wyraził wysyłając zgodę na przesyłanie Newslettera na wskazany przez Pani/Pana adres e-mail. Ma Pani/Pan także prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie przez MCI Capital Pani/Pana danych narusza przepisy prawa, w szczególności Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Jednocześnie pragniemy poinformować, iż Pani/Pana dane osobowe przetwarzane dla celów marketingu tj. w celu przesyłania Newslettera, będą przechowywane do momentu zgłoszenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania bądź do momentu wycofania zgody na przetwarzanie. MCI Capital nie przekazuje Pani/Pana danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy. Chcielibyśmy również poinformować, że przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania. Informujemy ponadto, iż ma Pani/Pan prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych ze względu na Pani/Pana szczególną sytuację, jeżeli podstawą przetwarzania danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu Administratora Danych Osobowych. Ponadto, w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest zgoda, ma Pani/Pan prawo jej wycofania, co jednak nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem oraz przeniesienia podanych danych do innego administratora danych. Przysługuje również Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych. W zakresie danych przetwarzanych przez Administratora Danych Osobowych właściwym organem   do wniesienia skargi jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

Regulamin newsletter

§ 1

Niniejszy „Regulamin Newsletter” (dalej: „Regulamin”), stworzony na podstawie art. 8 ust. 1 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2017 poz. 1219 ze zm.; dalej: „Ustawa”), określa zasady nieodpłatnego korzystania przez użytkowników indywidualnych (dalej: „Użytkownicy”) z Newslettera („Newsletter”) prowadzonego i administrowanego przez MCI Capital S.A. z siedzibą  w Warszawie (00‐844) przy Placu Europejskim 1, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 000004542 (dalej: „MCI Capital”).

§ 2

1. W celu  świadczenia usługi Newslettera MCI Capital pozyskuje od osób zainteresowanych nazwy adresów poczty elektronicznej.

2. Korzystanie z Newslettera jest dobrowolne, niemniej jednak bez podania wymaganych danych tj. adresu e‐mail, nie jest możliwa realizacja usługi Newsletter przez MCI Capital.

3. Podanie MCI Capital adresu e‐mail lub korzystanie z Newslettera jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu i stanowi wyrażenie przez Użytkownika zgody na otrzymywanie informacji określonych Regulaminem.

4. Dostęp do Newslettera uzależniony jest od spełnienia przez Użytkownika stosownych wymagań technicznych, w szczególności dostępu do sieci Internet oraz odpowiedniego oprogramowania komputerowegoz przeglądarką WWW obsługującą technologie cookies.

5. Użytkownik może w każdej chwili samodzielnie zmodyfikować lub usunąć swój adres e‐mail (rezygnacja z usługi Newsletter) znajdujący się na liście dystrybucyjnej MCI Capital zgodnie z którą przekazywany jest Newsletter. Informacja o sposobie modyfikacji/usunięcia adresu znajduje się  w stopce wiadomości Newsletter przychodzącej na skrzynkę e‐mail Użytkownika.

6. Usunięcie Użytkownika z bazy adresowej następuje natychmiastowo i sygnalizowane jest komunikatem potwierdzającym tą operację.

§ 3

Korzystanie z Newslettera jest bezpłatne i nieograniczone w czasie.

§ 4

1. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z Newslettera zgodnie z przepisami prawa, oraz z postanowieniami Regulaminu.

2. Użytkownik jest uprawniony do korzystania z Newslettera wyłącznie na własny użytek. Treści Newsletterów podlegają  ochronie prawnej, w szczególności ochronie przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 2018 poz. 1191 ze zm.).

3. W pole adres e‐mail należy wprowadzić  adres e‐mail, na który wysyłany ma być Newsletter. Wpisany adres musi należeć lub być w dyspozycji osoby zgłaszającej się w celu otrzymywania Newslettera. Niedozwolone jest wykorzystywanie adresów poczty elektronicznej, które nie należą  lub nie pozostają  w dyspozycji osób zgłaszających się w celu otrzymywania Newslettera.

§ 5

1. Za pomocą Newslettera MCI Capital przekazuje Użytkownikom informacje o swoich inwestycjach, komentarze rynkowe, komentarze do swoich inwestycyjni oraz inne informacje pochodzące z MCI Capital.

2. MCI Capital oświadcza,  że przy sporządzaniu materiałów i informacji przesyłanych za pośrednictwem Newslettera wykorzystuje się   informacje pozyskane z powszechnie dostępnych i uznanych za wiarygodne źródeł, dokładając należytej staranności, aby informacje zamieszczone w przesyłanym materiale były rzetelne, niemniej jednak nie można zagwarantować  ich poprawności, kompletności i aktualności. Dane przesyłane za pośrednictwem Newslettera (historyczne i prognozowane) nie stanowią  gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości. MCI Capital nie gwarantuje ziszczenia się scenariuszy lub prognoz przedstawianych w przesyłanych informacjach.  Wnioski wyciągnięte na podstawie przedstawionych komentarzy i prognoz nie powinny stanowić samodzielnej podstawy jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych. Materiały przesyłane za pomocą Newslettera mają charakter wyłącznie informacyjny i nie zawierają pełnych informacji niezbędnych do oceny ryzyka związanego z inwestycją w papiery wartościowe oraz inne instrumenty.

3. Informacje przesyłane za pośrednictwem Newslettera mają  charakter informacyjny i nie stanowią

rekomendacji, porady inwestycyjnej, innej porady, oferty ani oferty w rozumieniu właściwych przepisów. Dlatego też MCI Capital nie ponosi odpowiedzialności za decyzje podjęte przez Użytkownika po zapoznaniu się  z przesłanymi za pośrednictwem Newslettera materiałami. W szczególności informacje przesyłane za pomocą Newslettera nie powinny stanowić podstawy dla jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych dotyczących inwestowania w fundusze inwestycyjne. Materiały dostępne za pomocą  Newslettera mają charakter wyłącznie informacyjny i nie zawierają  informacji niezbędnych do oceny ryzyka związanego z inwestycją w fundusze inwestycyjne.

4. MCI Capital nie odpowiada za działania osób trzecich obsługujących Newsletter, jak również  za szkody powstałe w wyniku uszkodzenia sprzętu komputerowego Użytkownika, bądź jego zasobów danych, w trakcie lub w związku z korzystaniem z Newslettera, w szczególności na skutek przedostania się  do systemu informatycznego Użytkownika wirusów komputerowych. Jednocześnie MCI Capital zapewnia,  że dokłada najwyższej staranności w procesie tworzenia i obsługi Newslettera, podejmując wszystkie niezbędne i uzasadnione działania mające na celu wyeliminowanie potencjalnych ryzyk lub zagrożeń  dotyczących korzystania z Newslettera, a związanych ze środowiskiem informatycznym.

5. MCI Capital nie odpowiada za brak dostępności Newslettera zaistniały w związku z awarią  sieci

teleinformatycznych oraz za inne skutki wadliwego działania  łączy telekomunikacyjnych i szkód przez nie wywołanych. MCI Capital jest uprawnione do czasowego wyłączania usługi Newsletter, jeżeli będzie to niezbędne ze względów technicznych (np. konserwacja, modyfikacje lub naprawa).

6. MCI Capital jest uprawnione do całkowitego zaprzestania  świadczenia usługi w ramach Newslettera po uprzednim powiadomieniu jego Użytkowników, bez podania przyczyny.

7. MCI Capital jest uprawnione do usunięcia konta, którego Użytkownik naruszył  niniejszy Regulamin lub powszechnie obowiązujące przepisy prawa, albo też  podejmuje działania ingerujące w niezakłócone korzystanie z usługi przez innych Użytkowników.

§ 6

1. W celu  świadczenia usługi Newslettera MCI Capital pozyskuje od Uczestników nazwy adresów poczty elektronicznej, a tak pozyskiwane dane osobowe udostępniane są  przez Użytkownika dobrowolnie. Korzystanie z Newslettera, wymaga od Użytkownika wyrażenia zgody na otrzymywanie informacji w związku ze świadczeniem usługi Newsletter za pomocą środków komunikacji elektronicznej, zgodnie z Ustawą.

2. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych Użytkownika oraz zgoda Użytkownika na otrzymywanie Newslettera, o której mowa w punkcie powyżej, jak również potwierdzenie faktu zapoznania się z niniejszym Regulaminem oraz jego akceptacja, uzyskiwane są poprzez zaznaczenie odpowiedniego okna w stosownym formularzu, służącym do wyrażenia woli otrzymywania informacji zawartych w Newsletterze.

3. Dane osobowe Użytkownika tj. adres e‐mail przetwarzane są w celu przesyłania treści w ramach Newslettera.

4. Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).  Szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych osobowych oraz przysługujących w związku z tym Użytkownikom uprawnieniach określa Informacja RODO znajdująca się w zakładce ,,Informacje Prawne”.

5. Przekazywanie informacji w ramach Newslettera odbywa się zgodnie z Ustawą. Użytkownik ma prawo do zmiany danych niezbędnych do przekazywania ww. informacji, jak też do cofnięcia zgody na ich przekazywanie.

6. Administratorem ww. danych, w tym osobowych, Użytkowników jest MCI Capital S.A. z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy: 00‐844 Warszawa), przy Placu Europejskim 1

7. Dane osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom należącym do grupy kapitałowej MCI Capital na podstawie odrębnego oświadczenia, wyrażonego w formie odpowiedniego zaznaczenia pola wyboru w odrębnym formularzu dedykowanym do wyrażenia zgody w ww. zakresie.

8. Na podstawie odrębnego oświadczenia Użytkownik może wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych, w innym niż wskazanym Regulaminem celu, a mającym za przedmiot przekazywanie przez MCI Capital S.A. z siedzibą w Warszawie przy Placu Europejskim 1 materiałów marketingowych, promocyjnych i innych informacji handlowych oraz propozycji zawarcia umów.

§ 7

1. MCI Capital może zmienić Regulamin w dowolnym czasie.

2. Zmiany Regulaminu będą ogłaszane na stronie internetowej www.mci.pl.  

3. Wszelkie uwagi, komentarze oraz pytania dotyczące Newslettera można kierować na adres siedziby: MCI Capital S.A., Plac Europejski 1, 00‐844 Warszawa.

4. Reklamacje dotyczące Newslettera należy zgłaszać  za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres office@mci.pl.

5. Informacje na temat wyniku postępowania reklamacyjnego są przekazywane zainteresowanym listem bądź za pośrednictwem poczty elektronicznej w terminie 30 dni od dnia wpływu reklamacji.

MCI Capital S.A.

Plac Europejski 1

00-844 Warszawa