Połączenie MCI i PEM – informacje

RB nr 52/2009 (31.10.2009)

Komisja Nadzoru Finasowego
Temat: Korekta Raportu Bieżącego nr 52/2009 z dnia 29.10.2009 r. w sprawie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MCI Management S.A. na dzień 24.11.2009 r.
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresoweZarząd MCI Management S.A. we Wrocławiu przy ulicy Bartoszowickiej 3, koryguje treść Raportu Bieżącego nr 52/2009 z dnia 29.10.2009 r. w sprawie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w ten sposób, że:W treści ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy błędną informację o treści:

Dzień rejestracji uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
Dniem rejestracji uczestnictwa na NWZ jest dzień 9 listopada 2009 r. ( Dzień Rejestracji).

Zastępuje prawidłową informacją o treści:

Dzień rejestracji uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
Dniem rejestracji uczestnictwa na NWZ jest dzień 8 listopada 2009 r. ( Dzień Rejestracji).

W treści ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy informację o treści:

Na żądanie uprawnionego ze zdematerializowanych akcji Spółki na okaziciela zgłoszone nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu NWZ, tj. nie wcześniej niż w dniu 29 października 2009 r., i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po Dniu Rejestracji, tj. nie później niż 10 listopada 2009 r., podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych wystawia imienne zaświadczenie o prawie uczestnictwa w NWZ.
Spółka niniejszym zwraca uwagę, iż uprawnione do udziału w NWZ będą osoby, które:
1. były akcjonariuszami Spółki w Dniu Rejestracji, tj. w dniu 9 listopada 2009 r.
2. zwróciły się – nie wcześniej niż w dniu 29 października 2009 r. i nie później niż w dniu 10 listopada 2009 r.- do podmiotu prowadzącego ich rachunki papierów wartościowych o wystawienie imiennego zaświadczenia o prawie do uczestnictwa w NWZ.

Zastępuje prawidłową informacją o treści:

Na żądanie uprawnionego ze zdematerializowanych akcji Spółki na okaziciela zgłoszone nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu NWZ, tj. nie wcześniej niż w dniu 29 października 2009 r., i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po Dniu Rejestracji, tj. nie później niż 9 listopada 2009 r., podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych wystawia imienne zaświadczenie o prawie uczestnictwa w NWZ.
Spółka niniejszym zwraca uwagę, iż uprawnione do udziału w NWZ będą osoby, które:
1. były akcjonariuszami Spółki w Dniu Rejestracji, tj. w dniu 8 listopada 2009 r.
2. zwróciły się – nie wcześniej niż w dniu 29 października 2009 r. i nie później niż w dniu 9 listopada 2009 r.- do podmiotu prowadzącego ich rachunki papierów wartościowych o wystawienie imiennego zaświadczenia o prawie do uczestnictwa w NWZ.

Ujednolicona i poprawiona treść ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 24.11.2009 roku zostaje przedstawiona w załączniku nr 1 do niniejszego raportu.

Dodatkowo, w celu uwzględnienia autopoprawek w treści załącznika do projektów uchwał umieszczonych na stronie internetowej Spółki www.mci.pl, Zarząd MCI Management S.A. sporządził poprawiony tekst „Projektu nowego Regulaminu Walnego Zgromadzenia” i oznaczył w nim kolorem niebieskim poprawione postanowienia. Poprawiony Projekt nowego Regulaminu Walnego Zgromadzenia stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Raportu.

Roman Cisek- Członek Zarządu
Marek Wencki- Prokurent

Data publikacji raportu: 31/10/2009 23:18