Połączenie MCI i PEM – informacje

RB nr 33/2009 (09.07.2009)

Komisja Nadzoru Finasowego
Temat: Zwołanie NWZA MCI Management S.A.
Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemy obrotu i o spółkach publicznych oraz § 39 ust 1 pkt 1) oraz pkt 2) RO

Zarząd MCI Management S.A. informuje, że w dniu 06.07.2009 roku ukazało się w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 129/2009 ogłoszenie Spółki o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 31.07.2009 roku. Obrady Walnego Zgromadzenia rozpoczną się o godz. 11.00, w sali konferencyjnej, w siedzibie Spółki przy ul. Klecińskiej 125 we Wrocławiu z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia.
4. Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 03/NWZA/2008 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia MCI Management S.A. z dnia 27 marca 2008 r. w sprawie emisji obligacji zamiennych serii B z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 21/ZWZA/2008 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MCI Management S.A. z dnia 20 czerwca 2008 r. w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii J z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy.
7. Podjęcie uchwały w sprawie § 7A Statutu Spółki.
8. Podjecie uchwały w sprawie ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
9. Podjęcie uchwały w sprawie dematerializacji akcji serii O, wyrażenia zgody na zawarcie umów z KDPW S.A. dotyczących akcji serii O oraz wprowadzenia akcji serii O do obrotu giełdowego na rynku regulowanym GPW S.A.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej.
11. Zakończenie obrad.

W związku z zamiarem zmiany Statutu Spółki – zgodnie z art. 402 § 2 KSH – Zarząd podaje do wiadomości brzmienie dotychczasowych i proponowanych nowych zapisów Statutu Spółki:

Jest:

§ 7A.
Wartość nominalna warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, dokonanego na mocy Uchwały Nr 20/ZWZA/2008 Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 20 czerwca 2008 r., którego wartość nominalna została określona na kwotę nie wyższą niż 2.000.000,00 (dwa miliony) złotych następuje w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii J, o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda w liczbie nie większej niż 2.000.000 (dwa miliony). Akcje serii J obejmowane będą przez uprawnionych obligatariuszy, będących posiadaczami obligacji zamiennych serii B wyemitowanych w związku z uchwałą Nr 03/NWZA/2008 Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 27 marca 2008 r.

Będzie:

§ 7A.
Wartość nominalna warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, dokonanego na mocy Uchwały Nr 20/ZWZA/2008 Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 20 czerwca 2008 r., zmienionego Uchwałą Nr ../NWZA/2009 Walnego Zgromadzenia z dnia 31 lipca 2009 roku, którego wartość nominalna została określona na kwotę nie wyższą niż 3.000.000,00 (trzy miliony) złotych następuje w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii J, o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda w liczbie nie większej niż 3.000.000 (trzy miliony). Akcje serii J obejmowane będą przez uprawnionych obligatariuszy, będących posiadaczami obligacji zamiennych serii B wyemitowanych w związku z uchwałą Nr 03/NWZA/2008 Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 27 marca 2008 r., zmienioną Uchwałą Nr ../NWZA/2009 z dnia 31 lipca 2009 roku.”

Prawo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przysługuje akcjonariuszom, którzy przynajmniej na tydzień przed terminem Walnego Zgromadzenia, to jest do dnia 24 lipca 2009 r., w godz. od 9.00 do 16.00, w siedzibie Spółki, przy ul. Klecińskiej 125 we Wrocławiu, złożą imienne świadectwo depozytowe, wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych, zgodnie przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, i nie odbiorą złożonego świadectwa depozytowego przed zakończeniem obrad Walnego Zgromadzenia. Materiały w sprawach objętych porządkiem obrad będą wyłożone do wglądu akcjonariuszy na 15 dni przed rozpoczęciem obrad Walnego Zgromadzenia. Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu będzie wyłożona przez 3 dni robocze przed rozpoczęciem obrad Walnego Zgromadzenia. Materiały i lista akcjonariuszy będą wyłożone w siedzibie Spółki we Wrocławiu przy ul. Klecińskiej 125.

Data publikacji raportu: 09/07/2009 22:59