Połączenie MCI i PEM – informacje

RB nr 2/2009 (05.01.2009)

Komisja Nadzoru Finasowego
Temat: Zwołanie NWZA MCI Management S.A.
Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemy obrotu i o spółkach publicznych oraz § 39 ust. 1 pkt 1) pkt 2) w zw. z § 97 ust. 3 RO

Zarząd MCI Management S.A. informuje, że w dniu 2 stycznia 2009 roku ukazało się w Monitorze Sądowym i Gospodarczym ogłoszenie spółki o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 27 stycznia 2009 roku.

Szczegółowa treść ogłoszenia spółki w MSiG poniżej:
Zarząd MCI Management SA z siedzibą we Wrocławiu przy ulicy Klecińskiej 125, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 28.03.2001r. przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000004542 („Spółka”), działając na podstawie art. 398, art. 399 §1 i art. 402 KSH oraz na podstawie § 20 Statutu Spółki, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki na dzień 27 stycznia 2008 r. Obrady Walnego Zgromadzenia rozpoczną się o godz. 11.00, w sali konferencyjnej, w siedzibie Spółki przy ul. Klecińskiej 125 we Wrocławiu, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia.
4. Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 04/NWZA/2008 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia MCI Management S.A. z dnia 25 września 2008 r.
6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie oferty publicznej akcji serii N, praw poboru akcji serii N oraz praw do akcji serii N, dematerializacji akcji serii N, praw poboru akcji serii N oraz praw do akcji serii N oraz ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym akcji serii N, praw poboru akcji serii N oraz praw do akcji serii N.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 7 ust. 1 Statutu Spółki.
8. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany lub uchylenia uchwał Walnego Zgromadzenia dotyczących „Programu Motywacyjnego” Spółki na lata 2008-2012.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany lub uchylenia uchwał dotyczących dematerializacji i dopuszczenia do obrotu giełdowego akcji emitowanych na potrzeby „Programu Motywacyjnego”.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr 29/ZWZA/2007 dotyczącej zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej Spółki.
12. Zakończenie obrad.

W związku z zamiarem zmiany Statutu Spółki – zgodnie z art. 402 § 2 KSH – Zarząd podaje do wiadomości brzmienie dotychczasowych i proponowanych, nowych zapisów Statutu Spółki:

Dotychczasową treść § 7 ust. 1 Statutu Spółki, w brzmieniu:

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 44.706.000,00 (czterdzieści cztery miliony siedemset sześć tysięcy) złotych i dzieli się na 44.706.000 (czterdzieści cztery miliony siedemset sześć tysięcy) równych i niepodzielnych akcji o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda, w tym:
• 100.000 (sto tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A o kolejnych numerach od 000 001 (jeden) do 100 000 (sto tysięcy),
• 19.500.000 (dziewiętnaście milionów pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o kolejnych numerach od 00 000 001 (jeden) do 19 500 000 (dziewiętnaście milionów pięćset tysięcy),
• 12.500.000 (dwanaście milionów pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o kolejnych numerach od 00 000 001 (jeden) do 12 500 000 (dwanaście milionów pięćset tysięcy),
• 500.000 (pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D o kolejnych numerach od 000 001 (jeden) do 500 000 (pięćset tysięcy),
• 5.200.000 (pięć milionów dwieście tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E o kolejnych numerach od 00 000 001 (jeden) do 05 200 000 (pięć milionów dwieście tysięcy),
• 1.506.000 (jeden milion pięćset sześć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F o kolejnych numerach od 00 000 001 (jeden) do 01 506 000 (jeden milion pięćset sześć tysięcy),
• 1.467.000 (jeden milion czterysta sześćdziesiąt siedem tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii G o kolejnych numerach od 00 000 001 (jeden) do 01 467 000 (jeden milion czterysta sześćdziesiąt siedem tysięcy),
• 733.000 (siedemset trzydzieści trzy tysiące) akcji zwykłych na okaziciela serii H o kolejnych numerach od 000 001 (jeden) do 733 000 (siedemset trzydzieści trzy tysiące),
• 3.200.000 (trzy miliony dwieście tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii L o kolejnych numerach od 00.000.001 do 03.200.000.”

proponuje się zastąpić, nową treścią §7 ust. 1 Statutu Spółki w następujący sposób:

(a) W przypadku zarejestrowania przez właściwy sąd w Krajowym Rejestrze Sądowym emisji do 2.254.313 (dwa miliony dwieście pięćdziesiąt cztery tysiące trzysta trzynaście) sztuk akcji serii N, § 7 ust. 1 Statutu Spółki otrzyma następujące brzmienie:
„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 50.933.771,00 (pięćdziesiąt milionów dziewięćset trzydzieści trzy tysiące siedemset siedemdziesiąt jeden) złotych i dzieli się na nie więcej niż 50.933.771 (pięćdziesiąt milionów dziewięćset trzydzieści trzy tysiące siedemset siedemdziesiąt jeden) równych i niepodzielnych akcji o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda, w tym:
• 100.000 (sto tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A o kolejnych numerach od 000 001 (jeden) do 100 000 (sto tysięcy),
• 19.500.000 (dziewiętnaście milionów pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o kolejnych numerach od 00 000 001 (jeden) do 19 500 000 (dziewiętnaście milionów pięćset tysięcy),
• 12.500.000 (dwanaście milionów pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o kolejnych numerach od 00 000 001 (jeden) do 12 500 000 (dwanaście milionów pięćset tysięcy),
• 500.000 (pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D o kolejnych numerach od 000 001 (jeden) do 500 000 (pięćset tysięcy),
• 5.200.000 (pięć milionów dwieście tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E o kolejnych numerach od 00 000 001 (jeden) do 05 200 000 (pięć milionów dwieście tysięcy),
• 1.506.000 (jeden milion pięćset sześć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F o kolejnych numerach od 00 000 001 (jeden) do 01 506 000 (jeden milion pięćset sześć tysięcy),
• 1.467.000 (jeden milion czterysta sześćdziesiąt siedem tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii G o kolejnych numerach od 00 000 001 (jeden) do 01 467 000 (jeden milion czterysta sześćdziesiąt siedem tysięcy),
• 733.000 (siedemset trzydzieści trzy tysiące) akcji zwykłych na okaziciela serii H o kolejnych numerach od 000 001 (jeden) do 733 000 (siedemset trzydzieści trzy tysiące),
• nie więcej niż 3.757.189 (trzy miliony siedemset pięćdziesiąt siedem tysięcy sto osiemdziesiąt dziewięć) akcji zwykłych na okaziciela serii I o kolejnych numerach od 00 000 001 (jeden) do maksymalnie 03.757.189 (trzy miliony siedemset pięćdziesiąt siedem tysięcy sto osiemdziesiąt dziewięć),
• 216.269 (dwieście szesnaście tysięcy dwieście sześćdziesiąt dziewięć) akcji zwykłych na okaziciela serii K o kolejnych numerach od 00 000 001 (jeden) do 00 216 269 (dwieście szesnaście tysięcy dwieście sześćdziesiąt dziewięć),
• 3.200.000 (trzy miliony dwieście tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii L o kolejnych numerach od 00 000 001 (jeden) do 03 200 000 (trzy miliony dwieście tysięcy),
• nie więcej niż 2.254.313 (dwa miliony dwieście pięćdziesiąt cztery tysiące trzysta trzynaście) akcji zwykłych na okaziciela serii N o kolejnych numerach od 00 000 001 (jeden) do maksymalnie 02 254 313 (dwa miliony dwieście pięćdziesiąt cztery tysiące trzysta trzynaście).”

(b) W przypadku nie zarejestrowania przez właściwy sąd w Krajowym Rejestrze Sądowym emisji do 2.254.313 (dwa miliony dwieście pięćdziesiąt cztery tysiące trzysta trzynaście) sztuk akcji serii N, § 7 ust. 1 Statutu Spółki otrzyma następujące brzmienie:
„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 48.679.458,00 (czterdzieści osiem milionów sześćset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta pięćdziesiąt osiem) złotych i dzieli się na nie więcej niż 48.679.458 (czterdzieści osiem milionów sześćset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta pięćdziesiąt osiem) równych i niepodzielnych akcji o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda, w tym:
• 100.000 (sto tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A o kolejnych numerach od 000 001 (jeden) do 100 000 (sto tysięcy),
• 19.500.000 (dziewiętnaście milionów pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o kolejnych numerach od 00 000 001 (jeden) do 19 500 000 (dziewiętnaście milionów pięćset tysięcy),
• 12.500.000 (dwanaście milionów pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o kolejnych numerach od 00 000 001 (jeden) do 12 500 000 (dwanaście milionów pięćset tysięcy),
• 500.000 (pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D o kolejnych numerach od 000 001 (jeden) do 500 000 (pięćset tysięcy),
• 5.200.000 (pięć milionów dwieście tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E o kolejnych numerach od 00 000 001 (jeden) do 05 200 000 (pięć milionów dwieście tysięcy),
• 1.506.000 (jeden milion pięćset sześć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F o kolejnych numerach od 00 000 001 (jeden) do 01 506 000 (jeden milion pięćset sześć tysięcy),
• 1.467.000 (jeden milion czterysta sześćdziesiąt siedem tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii G o kolejnych numerach od 00 000 001 (jeden) do 01 467 000 (jeden milion czterysta sześćdziesiąt siedem tysięcy),
• 733.000 (siedemset trzydzieści trzy tysiące) akcji zwykłych na okaziciela serii H o kolejnych numerach od 000 001 (jeden) do 733 000 (siedemset trzydzieści trzy tysiące),
• nie więcej niż 3.757.189 (trzy miliony siedemset pięćdziesiąt siedem tysięcy sto osiemdziesiąt dziewięć) akcji zwykłych na okaziciela serii I o kolejnych numerach od 00 000 001 (jeden) do maksymalnie 03.757.189 (trzy miliony siedemset pięćdziesiąt siedem tysięcy sto osiemdziesiąt dziewięć),
• 216.269 (dwieście szesnaście tysięcy dwieście sześćdziesiąt dziewięć) akcji zwykłych na okaziciela serii K o kolejnych numerach od 00 000 001 (jeden) do 00 216 269 (dwieście szesnaście tysięcy dwieście sześćdziesiąt dziewięć),
• 3.200.000 (trzy miliony dwieście tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii L o kolejnych numerach od 00 000 001 (jeden) do 03 200 000 (trzy miliony dwieście tysięcy).”

Prawo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przysługuje akcjonariuszom, którzy przynajmniej na tydzień przed terminem Walnego Zgromadzenia, to jest do dnia 20 stycznia 2009 r., w godz. od 9.00 do 16.00, w siedzibie Spółki, przy ul. Klecińskiej 125 we Wrocławiu, złożą imienne świadectwo depozytowe, wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych, zgodnie przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, i nie odbiorą złożonego świadectwa depozytowego przed zakończeniem obrad Walnego Zgromadzenia. Materiały w sprawach objętych porządkiem obrad będą wyłożone do wglądu akcjonariuszy na 15 dni przed rozpoczęciem obrad Walnego Zgromadzenia. Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu będzie wyłożona przez 3 dni robocze przed rozpoczęciem obrad Walnego Zgromadzenia. Materiały i lista akcjonariuszy będą wyłożone w siedzibie Spółki we Wrocławiu przy ul. Klecińskiej 125.

Data publikacji raportu: 05/01/2009 22:30