Połączenie MCI i PEM – informacje

RB nr 20/2009 (06.05.2009)

Komisja Nadzoru Finasowego
Temat: Zwołanie ZWZA MCI Management S.A
Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemy obrotu i o spółkach publicznych oraz § 39 ust 1 pkt 1) pkt 2) RO

Zarząd MCI Management S.A. informuje, że w dniu 4 maja 2009 roku ukazało się w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 85/2009 ogłoszenie Spółki o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 28.05.2009 roku. Obrady Walnego Zgromadzenia rozpoczną się o godz. 11.00, w sali konferencyjnej, w siedzibie Spółki przy ul. Klecińskiej 125 we Wrocławiu z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia.
4. Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia.
5. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2008 rok.
6. Rozpatrzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2008 roku.
7. Rozpatrzenie:
a) sprawozdania z działalności i oceny pracy Rady Nadzorczej w 2008r.
b) oceny Rady Nadzorczej dotyczącej sytuacji Spółki w 2008 roku.
8. Podjęcie uchwał w sprawach dotyczących sprawozdania finansowego Spółki za 2008r.
a) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2008 rok;
b) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2008;
c) zatwierdzenia sprawozdania i ocen Rady Nadzorczej;
d) udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania obowiązków w 2008 roku,
e) udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w 2008r.
f) podziału zysku Spółki za 2008 rok.
9. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej MCI za 2008 rok.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej MCI za 2008 rok.
10. Podjęcie uchwał w sprawie zmiany Statutu Spółki.
11. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
12. Stwierdzenie wygaśnięcia mandatów członków Rady Nadzorczej wskutek upływu kadencji.
13. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej.
14. Podjęcie uchwały w sprawie dematerializacji akcji serii M, wyrażenia zgody na zawarcie umów z KDPW S.A. dotyczących akcji serii M oraz wprowadzenia akcji serii M do obrotu giełdowego na rynku regulowanym GPW S.A.
15. Zakończenie obrad.

W związku z zamiarem zmiany Statutu Spółki – zgodnie z art. 402 § 2 KSH – Zarząd podaje do wiadomości brzmienie dotychczasowych i proponowanych nowych zapisów Statutu Spółki:

Jest § 14 ust. 1:

§ 14 1. Rada Nadzorcza składa się z 5(pięciu) do 8(ośmiu) członków, w tym Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego. Skład ilościowy Rady Nadzorczej ustala Walne Zgromadzenie w drodze uchwały.

Proponowana treść § 14 ust. 1:

§ 14 1. Rada Nadzorcza składa się z 5(pięciu) do 8(ośmiu) członków, w tym Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego.

Prawo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przysługuje akcjonariuszom, którzy przynajmniej na tydzień przed terminem Walnego Zgromadzenia, to jest do dnia 21.05.2009 roku do godz. 16,00, złożą w siedzibie Spółki imienne świadectwa depozytowe, wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych i nie odbiorą złożonego świadectwa depozytowego przed zakończeniem obrad Walnego Zgromadzenia. Odpis sprawozdania finansowego, sprawozdania Zarządu, sprawozdania Rady Nadzorczej, odpis opinii biegłego rewidenta oraz materiały w pozostałych sprawach objętych porządkiem obrad będą wyłożone do wglądu akcjonariuszy na piętnaście dni przed rozpoczęciem obrad Walnego Zgromadzenia. Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu będzie wyłożona przez trzy dni powszednie przed rozpoczęciem obrad Walnego Zgromadzenia. Materiały i lista akcjonariuszy będą wyłożone w biurze Spółki we Wrocławiu przy ul. Klecińskiej 125.

Data publikacji raportu: 06/05/2009 22:31