RB 9/2023 Otrzymanie informacji o zamiarze i wstępnych warunkach nabycia akcji Spółki przez MCI.EuroVentures 1.0.

Komisja Nadzoru Finasowego

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

MCI Capital Alternatywna Spółka Inwestycyjna S.A. („MCI ASI”) w nawiązaniu do raportu bieżącego Spółki z dnia 31 marca 2023 nr 6/2023 informuje, że w dniu 15 maja 2023 r. Spółka otrzymała od MCI.PrivateVentures Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego działającego na rzecz subfunduszu MCI.EuroVentures 1.0. („MCI.EV”) pismo, w którym MCI.EV poinformowało MCI ASI, że MCI.EV zamierza nabyć do 1.712.345 szt. akcji MCI ASI za cenę nie wyższą niż 22,50 zł za jedną akcję i łączną cenę nie wyższą niż 38 527 762,50 zł. Nabycie akcji MCI ASI miałoby nastąpić w drodze publicznego zaproszenia do składania ofert sprzedaży akcji MCI ASI przez wszystkich akcjonariuszy MCI ASI („Zaproszenie”). Publikacja Zaproszenia planowana jest na maj 2023 r., a rozliczenie ofert sprzedaży otrzymanych w wyniku Zaproszenia miałoby nastąpić w pierwszej połowie czerwca 2023 r.

Tomasz Czechowicz – Prezes Zarządu

Ewa Ogryczak – Wiceprezes Zarządu

Data publikacji raportu: 15/05/2023 19:49