Digital DNA
Private Equity

RB 9/2020

Komisja Nadzoru Finasowego

Temat: Komunikat KDPW S.A. w sprawie rejestracji akcji emitenta

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2) Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Niniejszym, działając na podstawie §17 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd MCI Capital Spółka Akcyjna („Spółka”), informuje że w dniu 31 stycznia 2020 roku, otrzymał Komunikat Działu Operacyjnego Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. („KDPW”), w którym poinformowano, iż zgodnie z decyzją KDPW numer 32/2020 z dnia 16 stycznia 2020 roku w dniu 4 lutego 2020 roku w KDPW nastąpi rejestracja 33.482 akcji zwykłych na okaziciela serii A1 wyemitowanych przez Spółkę oznaczonych kodem ISIN PLMCIMG00012.

Tomasz Czechowicz – Prezes Zarządu

Ewa Ogryczak – Wiceprezes Zarządu

 

Data publikacji raportu: 31/01/2020 13:38