RB 9/2018

Komisja Nadzoru Finasowego

Temat: Zabezpieczenie obligacji Spółki serii P

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR – informacje poufne

Zarząd MCI Capital S.A. („Spółka”) informuje, iż w celu zabezpieczenia wierzytelności przyszłych wynikających z obligacji na okaziciela, niemających formy dokumentu, które mają zostać wyemitowane przez Spółkę o łącznej wartości nominalnej do 37.000.000,00 złotych („Obligacje”), ustanowiono zastaw rejestrowy na aktywach spółki zależnej.

Zastaw rejestrowy wpisany został do rejestru zastawów postanowieniem z dnia 27 lutego 2018 roku, wydanym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie. Zastaw rejestrowy ustanowiony został na 135.680 certyfikatach inwestycyjnych funduszu MCI.PrivateVentures Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z wydzielonym subfunduszem MCI.TechVentures 1.0. (Certyfikaty Inwestycyjne), należących do MCI Fund Management Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie. Umowa zastawu rejestrowego zawarta zostały dnia 31 stycznia 2018 roku z administratorem zastawów, działającym na rzecz obligatariuszy Obligacji.

Na dzień 31 grudnia 2017 roku (dzień wyceny Certyfikatów Inwestycyjnych) łączna wartość Certyfikatów Inwestycyjnych w księgach MCI Fund Management Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością wynosiła 30.000.204,80 złotych.

Najwyższa suma zabezpieczenia wierzytelności zabezpieczonych zastawem rejestrowym ustanowionym na Certyfikatach Inwestycyjnych określona została na kwotę 30.000.204,80 złotych.

Nie istnieją powiązania pomiędzy Spółką i osobami zarządzającymi lub nadzorującymi Spółki, a podmiotem na rzecz którego ustanowiono zastaw rejestrowy.

Spółka posiada wszystkie udziały w kapitale zakładowym MCI Fund Management Spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością.

Łączna wartość aktywów (certyfikaty inwestycyjne), na których ustanowiono zastaw rejestrowy przekracza 10 % kapitałów własnych Spółki.

Tomasz Czechowicz – Prezes Zarządu
Ewa Ogryczak – Wiceprezes Zarządu

Data publikacji raportu: 05/03/2018 20:10