Połączenie MCI i PEM – informacje

RB 8/2020

Komisja Nadzoru Finasowego

Temat: Dopuszczenie oraz wprowadzenie akcji emitenta do obrotu giełdowego

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2) Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Niniejszym, działając na podstawie §17 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd MCI Capital Spółka Akcyjna („Spółka”), informuje że w dniu 30 stycznia 2020 roku, Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („Giełda”) podjął uchwałę nr 71/2020 w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji zwykłych na okaziciela serii A1 spółki MCI Capital S.A.

Poniżej Spółka podaje treść ww. uchwały:

§ 1

Zarząd Giełdy stwierdza, że zgodnie z § 19 ust. 1 i 2 Regulaminu Giełdy do obrotu giełdowego na rynku podstawowym dopuszczonych jest 33.482 (trzydzieści trzy tysiące czterysta osiemdziesiąt dwa) akcje zwykłe na okaziciela serii A1 spółki MCI CAPITAL S.A., o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda.

§ 2

Na podstawie § 36, § 37 oraz § 38 ust. 1 i 3 Regulaminu Giełdy, w związku z § 3a ust. 1, 2 i 3 Regulaminu Giełdy, Zarząd Giełdy postanawia wprowadzić z dniem 4 lutego 2020 r. do obrotu giełdowego na rynku podstawowym akcje spółki MCI CAPITAL S.A., o których mowa w § 1, pod warunkiem dokonania przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. w dniu 4 lutego 2020 r. rejestracji tych akcji i oznaczenia ich kodem „PLMCIMG00012”.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Tomasz Czechowicz – Prezes Zarządu

Ewa Ogryczak – Wiceprezes Zarządu

Data publikacji raportu: 30/01/2020 22:56