Digital DNA
Private Equity

RB 8/2019

Komisja Nadzoru Finasowego

Temat: Komunikat KDPW S.A. w sprawie rejestracji akcji emitenta

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2) Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Niniejszym, działając na podstawie §17 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd MCI Capital Spółka Akcyjna („Spółka”), informuje że w dniu 5 marca 2019 roku, otrzymał Komunikat Działu Operacyjnego Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. („KDPW”), w którym poinformowano, iż zgodnie z decyzją KDPW numer 90/2019 z dnia 18 lutego 2019 roku w dniu 7 marca 2019 roku w KDPW nastąpi rejestracja 66.964 akcji zwykłych na okaziciela serii A1 wyemitowanych przez Spółkę oznaczonych kodem ISIN PLMCIMG00012.

Tomasz Czechowicz – Prezes Zarządu

Ewa Ogryczak – Wiceprezes Zarządu

Data publikacji raportu: 05/03/2019 12:21