Połączenie MCI i PEM – informacje

RB 7/2020

Komisja Nadzoru Finasowego

Temat: Zawiadomienie obligatariuszy o wcześniejszym wykupie przez emitenta obligacji serii P

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

MCI Capital S.A. zawiadamia Obligatariuszy obligacji serii P o skorzystaniu z wynikającego z punktu 8.4. Warunków Emisji Obligacji serii P uprawnienia do Wcześniejszego Wykupu 37.000 (trzydzieści siedem tysięcy) sztuk obligacji serii P o wartości nominalnej 1.000,00 (tysiąc) złotych każda, o łącznej wartości nominalnej 37.000.000,00 (trzydzieści siedem milionów) złotych, oznaczonych kodem ISIN: PLMCIMG00251, notowanych w alternatywnym systemie obrotu Catalyst prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz BondSpot S.A. pod nazwą skróconą MCI0321, wyemitowanych w dniu 2 marca 2018 roku, których ostateczny termin wykupu przypada na dzień 1 marca 2021 roku („Obligacje”).

Datą Wcześniejszego Wykupu będzie Dzień Płatności Odsetek za czwarty Okres Odsetkowy, który przypada na dzień 1 marca 2020 roku.

Wcześniejszy Wykup realizowany będzie za pośrednictwem Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A.

W Dniu Wcześniejszego Wykupu Obligacje zostaną wykupione w całości, tj. poprzez zapłatę Kwoty Wcześniejszego Wykupu za każdą Obligację.

Wyrażenia pisane wielką literą, a inaczej nie zdefiniowane mają znaczenie nadane im w Warunkach Emisji Obligacji serii P.

Tomasz Czechowicz – Prezes Zarządu

Ewa Ogryczak – Wiceprezes Zarządu

Data publikacji raportu: 30/01/2020 17:29