Digital DNA
Private Equity

RB 7/2019

Komisja Nadzoru Finasowego

Temat: Dopuszczenie oraz wprowadzenie akcji emitenta do obrotu giełdowego

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2) Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Niniejszym, działając na podstawie §17 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd MCI Capital Spółka Akcyjna („Spółka”), informuje że w dniu 4 marca 2019 roku, Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („Giełda”) podjął uchwałę nr 141/2019 w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji zwykłych na okaziciela serii A1 spółki MCI CAPITAL S.A.

Poniżej Spółka podaje treść ww. uchwały

§ 1

Zarząd Giełdy stwierdza, że zgodnie z § 19 ust. 1 i 2 Regulaminu Giełdy do obrotu giełdowego na rynku podstawowym dopuszczonych jest 66.964 (sześćdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt cztery) akcje zwykłe na okaziciela serii A1 spółki MCI CAPITAL S.A., o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda.

§ 2

Na podstawie § 36, § 37 oraz § 38 ust. 1 i 3 Regulaminu Giełdy, w związku z § 3a ust. 1, 2 i 3 Regulaminu Giełdy, Zarząd Giełdy postanawia wprowadzić z dniem 7 marca 2019 r. do obrotu giełdowego na rynku podstawowym akcje spółki MCI CAPITAL S.A., o których mowa w § 1, pod warunkiem dokonania przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. w dniu 7 marca 2019 r. rejestracji tych akcji i oznaczenia ich kodem „PLMCIMG00012”.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Tomasz Czechowicz – Prezes Zarządu

Ewa Ogryczak – Wiceprezes Zarządu

Data publikacji raportu: 05/03/2019 10:40