Digital DNA
Private Equity

RB 6/2015 (13.03.2015)

Komisja Nadzoru Finasowego

Temat: Wybór audytora MCI Management S.A.

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd MCI Management S.A. (Spółka) informuje, iż w dniu 13 marca 2015 roku Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę w sprawie wyboru firmy KPMG Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. (Audytor) z siedzibą przy ul. Chłodnej 51, 00 – 867 Warszawa, na biegłego rewidenta do zbadania jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2015 oraz przeglądu jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za pierwsze półrocze 2015 r. Umowa z Audytorem zostanie zawarta na okres jednego roku.

KPMG Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. jest wpisana na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem 3546.

Rada Nadzorcza podjęła powyższą uchwałę na podstawie § 15 ust. 2 pkt h) Statutu Spółki, zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami zawodowymi.

W roku 2014 Spółka korzystała z usług Audytora w zakresie przeglądu i badania sprawozdań finansowych za rok 2014 oraz przygotowania opinii rachunkowej dotyczącej „Analizy statusu funduszy inwestycyjnych w świetle MSSF 10”.
Tomasz Czechowicz – Wiceprezes Zarządu

Ewa Ogryczak – Członek Zarządu

Data publikacji raportu: 13/03/2015 12:39