RB 6/2023 Zmiana polityki dywidendowej w 2023 roku

Komisja Nadzoru Finasowego

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

MCI Capital Alternatywna Spółka Inwestycyjna S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 30 marca 2023 r. Zarząd Spółki podjął uchwałę w sprawie zmiany polityki dywidendowej Spółki na lata 2021-2023 (o której przyjęciu Spółka informowała raportem bieżącym nr 50/2020 z dnia 26 października 2020 r.) w ten sposób, że Zarząd Spółki nie będzie rekomendował walnemu zgromadzeniu Spółki wypłaty dywidendy za 2022 r.

Jednocześnie Spółka informuje, że Zarząd Spółki planuje zarekomendować zmianę modelu dystrybucji środków do inwestorów Spółki i wprowadzenie możliwości sprzedaży przez akcjonariuszy Spółki posiadanych przez nich akcji Spółki do podmiotu z Grupy MCI w latach 2023 oraz 2024, po cenie uwzględniającej premię do ceny rynkowej.

Łączna wartość akcji Spółki objętych możliwością, opisanej wyżej, sprzedaży do podmiotu z Grupy MCI w danym roku nie  będzie wyższa niż  2% kapitałów własnych Spółki według stanu na koniec poprzedniego roku kalendarzowego (na podstawie danych ujawnionych w sprawozdaniu finansowym Spółki).

Szczegółowe dane dotyczące warunków na jakich akcjonariusze Spółki będą mieli możliwość sprzedania swoich akcji i dokładny termin przeprowadzenia tej operacji zostaną podane, po ich ustaleniu, w odrębnej komunikacji, przy czym Zarząd Spółki zakłada, iż w odniesieniu do roku 2023 operacja ta powinna zakończyć się nie później niż w trzecim kwartale 2023 r.

Tomasz Czechowicz – Prezes Zarządu

Ewa Ogryczak – Wiceprezes Zarządu

Data publikacji raportu: 31/03/2023 19:48