Połączenie MCI i PEM – informacje

RB 6/2020

Komisja Nadzoru Finasowego

Temat: Przyjęcie do rozpoznania skargi kasacyjnej od wyroku Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu w sprawie JTT Computer S.A.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

MCI Capital S.A. (dalej: „Spółka”) informuje, iż w dniu 17 stycznia 2020 roku, na posiedzeniu niejawnym, Sąd Najwyższy przyjął do rozpoznania skargę kasacyjną od wyroku Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z dnia 18 września 2018 roku w części oddalającej powództwo Spółki, tj. co do kwoty 26.631.829,00 zł wraz z odsetkami ustawowymi.

Przyjęcie przez Sąd Najwyższy skargi kasacyjnej oznacza to, iż skarga kasacyjna spełnia wszystkie warunki formalne – w szczególności Sąd Najwyższy zweryfikował, że spełniony został warunek polegający na zamieszczeniu w skardze prawidłowo sformułowanego wniosku o przyjęcie skargi kasacyjnej do rozpoznania przez Sąd Najwyższy, a następnie, że wniosek zawierał należyte i przekonywujące uzasadnienie.

Więcej szczegółów dotyczących powództwa Spółki przeciwko Skarbowi Państwa zostało wskazanych w raporcie bieżącym numer 30/2018 z dnia 18 września 2018 roku.

Tomasz Czechowicz – Prezes Zarządu

Ewa Ogryczak – Wiceprezes Zarządu

Data publikacji raportu: 29/01/2020 11:56