Digital DNA
Private Equity

RB 6/2019

Komisja Nadzoru Finasowego

Temat: Rejestracja akcji emitenta w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A.

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2) Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Niniejszym, działając na podstawie §17 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd MCI Capital Spółka Akcyjna („Spółka”), informuje że w dniu 18 lutego 2019 roku Spółka otrzymała oświadczenie Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. („KDPW) z dnia 18 lutego 2019 roku, w którym KDPW informuje o zawarciu ze Spółką umowy o rejestrację w depozycie papierów wartościowych pod kodem ISIN PLMCIMG00012, 66.964 akcji zwykłych na okaziciela serii A1 o jednostkowej wartości nominalnej 1,00 złotych, pod warunkiem ich wprowadzenia do obrotu na rynku regulowanym, na który zostały wprowadzone inne akcje Spółki oznaczone ww. kodem ISIN. Rejestracja nastąpi w terminie 3 dni od otrzymania przez KDPW decyzji   o   wprowadzeniu   ww.   akcji   do obrotu  na  rynku  regulowanym,  na  który  zostały wprowadzone  inne akcje  Spółki oznaczone  ww.  kodem ISIN,  nie  wcześniej  jednak  niż  w  dniu  wskazanym  w  tej decyzji jako dzień wprowadzenia tych akcji do obrotu na tym rynku regulowanym.

Tomasz Czechowicz – Prezes Zarządu

Ewa Ogryczak – Wiceprezes Zarządu

Data publikacji raportu: 18/02/2019 15:40