RB 58/2013 (20.12.2013)

Komisja Nadzoru Finasowego

Temat: Emisja obligacji zwykłych serii H 3 – Nota Informacyjna

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe, szczegółowa podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 11 RMF w sprawie informacji bieżących i okresowych

Zarząd MCI Management S.A. („Spółka”) informuje, iż Spółka wyemitowała w dniu 19 grudnia 2013 roku obligacje zwykłe na okaziciela zabezpieczone serii H3 w kwocie 30.000.000 PLN.

Szczegółowe informacje dotyczące przeprowadzonej emisji obligacji serii H3 przedstawione zostały w Nocie informacyjnej, stanowiącej załącznik do niniejszego raportu.

Łączna wartość wyemitowanych przez Emitenta obligacji przekracza 10 % kapitałów własnych Spółki.

 

Magdalena Pasecka – Członek Zarządu
Tomasz Czechowicz – Prezes Zarządu

Data publikacji raportu: 20/12/2013 18:05