RB 52/2014 (19.11.2014)

Komisja Nadzoru Finasowego

Temat: Dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu akcji serii I

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd MCI Management S.A. informuje, że w dniu 18 listopada 2014 roku powziął informację o podjęciu przez Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. uchwały numer 1290/2014 z dnia 18 listopada 2014 roku, w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji zwykłych na okaziciela serii I spółki MCI Management S.A., o następującej treści:

§ 1

Zarząd Giełdy stwierdza, że zgodnie z § 19 ust. 1 i 2 Regulaminu Giełdy do obrotu giełdowego na rynku podstawowym dopuszczonych jest 285.750 (dwieście osiemdziesiąt pięć tysięcy siedemset pięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii I spółki MCI MANAGEMENT S.A., o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda.

§ 2

Na podstawie § 38 ust. 1 i 3 Regulaminu Giełdy, Zarząd Giełdy postanawia wprowadzić z dniem 20 listopada 2014 r. w trybie zwykłym do obrotu giełdowego na rynku podstawowym akcje spółki MCI MANAGEMENT S.A., o których mowa w § 1, pod warunkiem dokonania przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. w dniu 20 listopada 2014 r. rejestracji tych akcji i oznaczenia ich kodem „PLMCIMG00012”

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Ewa Ogryczak – Członek Zarządu

Tomasz Czechowicz – Wiceprezes Zarządu

 

Data publikacji raportu: 19/11/2014 21:55