RB 52/2013 (13.11.2013)

Komisja Nadzoru Finasowego

Temat: Zmiana zabezpieczenia wyemitowanych przez Spółkę obligacji serii H2

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd MCI Management S.A. („Spółka”) informuje, iż w celu zabezpieczenia wierzytelności wynikających z wyemitowanych przez Spółkę w dniu 26 czerwca 2013 roku, 18.800 obligacji serii H2, o wartości nominalnej 1.000 złotych każda, łącznie na kwotę 18.800.000 złotych, ustanowiono zastaw rejestrowy na aktywach spółki zależnej. Zastaw rejestrowy wpisany został do rejestru zastawów postanowieniami z dnia 8 listopada 2013 roku wydanymi przez Sąd Rejestrowy dla m.st. Warszawy w Warszawie. Zastaw rejestrowy ustanowiony został na 997 certyfikatach inwestycyjnych funduszu MCI.PrivateVentures Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z wydzielonym subfunduszem MCI.EuroVentures 1.0 oraz na 124.700 certyfikatach inwestycyjnych funduszu MCI.PrivateVentures Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z wydzielonym subfunduszem MCI.TechVentures 1.0, należących do MCI. Fund Management Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością MCI.PrivateVentures S.K.A. z siedzibą w Warszawie. Umowy zastawu rejestrowego zawarte zostały z administratorem zastawów, działającym na rzecz obligatariuszy, obligacji wyemitowanych przez Spółkę. Na dzień 30 września 2013 roku łączną wartość wyżej wymienionych certyfikatów inwestycyjnych ustalono na 56.428.352,80  złotych. Najwyższa sumę zabezpieczenia wierzytelności zabezpieczonych zastawem rejestrowym określona została w przypadku 997 certyfikatów inwestycyjnych na kwotę 37.615.825,70 złotych, zaś w przypadku 124.700 certyfikatów inwestycyjnych na kwotę 18.812.527,10 złotych. Jednocześnie z dokonaniem wpisu zastawu rejestrowego do rejestru zastawów na ww. certyfikatach inwestycyjnych, dokonano wykreślenia z rejestru zastawów, zastawów rejestrowych ustanowionych na 2.615 certyfikatach inwestycyjnych funduszu MCI.PrivateVentures Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z wydzielonym subfunduszem MCI.EuroVentures 1.0 oraz na 208.255 certyfikatach inwestycyjnych funduszu MCI.PrivateVentures Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z wydzielonym subfunduszem MCI.TechVentures 1.0, należących do MCI. Fund Management Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością MCI.PrivateVentures S.K.A. z siedzibą w Warszawie. Najwyższa suma zabezpieczenia wierzytelności zabezpieczonych zastawem rejestrowym określona została w przypadku 2.615 certyfikatów inwestycyjnych na kwotę 60.248.369,60 złotych, zaś w przypadku 208.255 certyfikatów inwestycyjnych na kwotę 29.761.496,50 złotych. Zmniejszenie liczby certyfikatów inwestycyjnych będących przedmiotem zastawu rejestrowego oraz sumy zabezpieczenia jest rezultatem uprawnienia Spółki w tym zakresie zawartego w warunkach emisji obligacji serii H2. Nie istnieją powiązania pomiędzy Spółką i osobami zarządzającymi lub nadzorującymi Spółki, a podmiotem na rzecz którego ustanowiono zastaw rejestrowy. Jako kryterium uznania aktywów znacznej wartości, na których ustanowiono zastaw rejestrowy przyjęto wartość kapitałów własnych Spółki. O ustanowieniu zabezpieczenia dotyczącym emisji obligacji serii H2 Spółka informowała RB nr 20/2013.

Tomasz Czechowicz – Prezes Zarządu
Magdalena Pasecka – Członek Zarządu

Data publikacji raportu: 13/11/2013 22:37