Digital DNA
Private Equity

RB 5/2015 (10.03.2015)

Komisja Nadzoru Finasowego

Temat: Prognoza aktywów netto na jedną akcję MCI Management S.A. w 2015 roku

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd MCI Management S.A. (MCI) podaje do wiadomości wartość aktywów netto na jedną akcję na koniec 2015 roku prognozowana jest na 19,75 PLN.

Prognoza Zarządu MCI została opracowana przy następujących założeniach:

  • fundusze, których certyfikaty posiada MCI, planują zrealizować w 2015 roku nowe inwestycje na poziomie około 400 mln PLN
  • stopa zwrotu netto w funduszu MCI.PrivateVentures Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z subfunduszem MCI.EuroVentures 1.0 wyniesie w 2015 roku – 16 %
  • stopa zwrotu netto w MCI.PrivateVentures Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z subfunduszem MCI.TechVentures 1.0 wyniesie w 2015 roku – 23 %
  • stopa zwrotu netto w MCI.CreditVentures 2.0 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty wyniesie w 2015 roku – 7 %

Powyższa prognoza nie uwzględnia wpływu wystąpienia ewentualnych zdarzeń jednorazowych oraz trudnych do przewidzenia sytuacji nadzwyczajnych

Zarząd MCI Management będzie na bieżąco dokonywał oceny możliwości realizacji prognozy  na podstawie aktualizacji wartości wycen aktywów należących do Grupy Kapitałowej MCI oraz aktualnego stanu założeń, na podstawie których prognoza została sporządzona. W przypadku istotnego odchylenia co najmniej jednej z prognozowanych pozycji od jej wartości prognozowanej w niniejszym raporcie (zmiana o co najmniej 10%), Zarząd opublikuje korektę prognozy w formie raportu bieżącego. Zarząd informuje, że opracowana prognoza nie została poddana weryfikacji przez biegłego rewidenta.

Cezary Smorszczewski – Prezes Zarządu

Tomasz Czechowicz – Wiceprezes Zarządu

Data publikacji raportu: 10/03/2015 12:29