Digital DNA
Private Equity

RB 51/2015

Komisja Nadzoru Finasowego

Temat: Emisja obligacji serii J – przydział obligacji

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2) Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 47/2015 z dnia 5 grudnia 2015 roku, Zarząd MCI Capital S.A. („Spółka”) informuje, iż uchwałami nr 1 i 2 z dnia 10  grudnia  2015  roku dokonał przydziału łączenie 66.000,00 (słownie: sześćdziesiąt sześć tysięcy) sztuk obligacji na okaziciela serii „J” o wartości nominalnej 1.000,00 zł (słownie: tysiąc złotych) każda, o łącznej wartości nominalnej 66.000.000,00 zł (słownie: sześćdziesiąt sześć milionów złotych).

O szczegółowych warunkach emisji obligacji Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 47/2015.

Wartość nominalna wyemitowanych przez Spółkę obligacji przekracza 10 % kapitałów własnych Spółki.

Tomasz Czechowicz – Prezes Zarządu

Ewa Ogryczak – Wiceprezes Zarządu

Data publikacji raportu: 11/12/2015 23:30