Digital DNA
Private Equity

RB 50/2015

Komisja Nadzoru Finasowego

Temat: Zawiadomienie od osoby zobowiązanej z mocy art. 160 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (dalej „Ustawa”) o nabyciu oraz zbyciu akcji MCI Capital S.A.

Podstawa prawna: Art. 160 ust. 4 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi

Zarząd MCI Capital S.A. („Spółka”) informuje, iż w dniu 10 grudnia 2015 roku, Spółka otrzymała zawiadomienia przekazane przez Tomasza Czechowicz, Ewę Ogryczak oraz Jarosława Dubińskiego na podstawie art. 160 ust. 1 pkt 1 w zw. z art. 160 ust. 2 pkt 4 lit. a Ustawy o nabyciu akcji Spółki przez Alternative Investment Partners Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością oraz zawiadomienia przekazane przez Huberta Janiszewskiego na podstawie art. 160 ust. 1 pkt 1 Ustawy o zbyciu akcji Spółki.

Pełna treść wyżej wymienionych zawiadomień stanowi zalacznik do niniejszego Raportu.

Tomasz Czechowicz – Prezes Zarządu

Ewa Ogryczak – Wiceprezes Zarządu

Data publikacji raportu: 10/12/2015 17:50