RB 50/2013 (13.11.2013)

Komisja Nadzoru Finasowego

Temat: Zabezpieczenie obligacji Spółki serii H3

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd MCI Management S.A. („Spółka”) informuje, iż w celu zabezpieczenia wierzytelności przyszłych wynikających z mających być przedmiotem emisji przez Spółkę 30.000 obligacji serii H3, o wartości nominalnej 1.000 złotych każda, łącznie na kwotę 30.000.000 złotych, ustanowiono zastaw rejestrowy na aktywach spółki zależnej. Zastaw rejestrowy wpisany został do rejestru zastawów postanowieniami z dnia 8 listopada 2013 roku wydanymi przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie. Zastaw rejestrowy ustanowiony został na 199.868 certyfikatach inwestycyjnych funduszu MCI.PrivateVentures Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z wydzielonym subfunduszem MCI.TechVentures 1.0 oraz na 1.590 certyfikatach inwestycyjnych funduszu MCI.PrivateVentures Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z wydzielonym subfunduszem MCI.EuroVentures 1.0, należących do MCI. Fund Management Spóła z ograniczoną odpowiedzialnością MCI.PrivateVentures S.K.A. z siedzibą w Warszawie. Umowy zastawu rejestrowego zawarte zostały z administratorem zastawów, działającym na rzecz obligatariuszy, obligacji które wyemitowane zostaną przez Spółkę. Na dzień 30.09.2013 roku łączną wartość wyżej wymienionych certyfikatów inwestycyjnych ustalono na 90.000.027,03 złotych. Najwyższa sumę zabezpieczenia wierzytelności zabezpieczonych zastawem rejestrowym określona została w przypadku 199.868 certyfikatów inwestycyjnych na kwotę 30.010.896,77 złotych, zaś w przypadku 1.590 certyfikatów inwestycyjnych na kwotę 59.989.130,26 złotych. Nie istnieją powiązania pomiędzy Spółką i osobami zarządzającymi lub nadzorującymi Spółki, a podmiotem na rzecz którego ustanowiono zastaw rejestrowy. Jako kryterium uznania aktywów znacznej wartości, na których ustanowiono zastaw rejestrowy przyjęto wartość kapitałów własnych Spółki.

Tomasz Czechowicz – Prezes Zarządu
Magdalena Pasecka – Członek Zarządu

Data publikacji raportu: 13/11/2013 22:35